Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt.

I stället för att själv registrera ett aktiebolag kan man köpa ett ”färdigt” aktiebolag, ett s.k. lagerbolag.

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta kapitalbelopp för att få starta ett privat aktiebolag är idag 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr. Den största skillnaden mellan ett privat och publikt aktiebolag är det s.k. spridningsförbudet, vilket bland annat innebär att ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte genom annonsering får försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Privata bolag kan inte börsnoteras och aktierna får inte handlas på börsen.

Bokslut

Enligt 6 kap. 1 § BFL ska aktiebolag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, skyldighet att upprätta. Vid upprättandet av årsredovisningen ska reglerna i ÅRL tillämpas. RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag som innehåller kommentarer till framför allt de formella reglerna och riktar sig till företag som tillämpar K3. I K2 finns formella regler.

Ett aktiebolag kan också vara moderbolag i en koncern och måste då som huvudregel för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt 7 kap. ÅRL koncern. Undantag finns dock bland annat för mindre koncerner.

När en särskilt upprättad balansräkning, en s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, likvidation.

BFN har delat in företagen i fyra olika kategorier: K1, K2, K3 respektive K4. Kategorin K1 är inte tillämplig för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Lagstadgad revision

Revision för små privata aktiebolag är frivillig. Valmöjligheten gäller privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

  • 3 anställda,

  • 1,5 mkr i balansomslutning och

  • 3 mkr i nettoomsättning.

K3-regler

K3 ska tillämpas av alla aktiebolag som uppfyller definitionen av att vara större företag enligt ÅRL. Övriga aktiebolag får tillämpa K3 frivilligt.

K2-regler

Aktiebolag som är mindre företag enligt ÅRL får upprätta årsredovisning enligt K2 om bolaget inte frivilligt har valt K3. Publika aktiebolag får inte tillämpa K2, se punkt 1.1.

Se även uppslagsordet Aktiebolag med flera i Rätt Bolagsrätt.