Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Aktiebolag

 

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd och avdrag för preliminär A-skatt ska göras på ägarens lön precis som för övriga anställda, personalskatt.

I stället för att själv registrera ett aktiebolag kan man köpa ett ”färdigt” aktiebolag, ett s.k. lagerbolag.

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta kapitalbelopp för att få starta ett privat aktiebolag är idag 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr. Den största skillnaden mellan ett privat och publikt aktiebolag är det s.k. spridningsförbudet, vilket bland annat innebär att ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte genom annonsering får försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Privata bolag kan inte börsnoteras och aktierna får inte handlas på börsen.

ABL innehåller bestämmelser för samtliga privata och publika aktiebolag om inte annat föreskrivs. Aktieägarnas betalningsansvar regleras i 1 kap. 3 § ABL.

I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

I 25 kap. 19 § ABL finns bestämmelser om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidationsskyldighet på grund av kapitalbrist.

Ett privat aktiebolag kan enligt 1 kap. 2 § ABL även vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Syftet med den här sortens aktiebolag är enligt 32 kap. ABL att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i bolaget och inte delas ut.

Enligt 6 kap. 1 § BFL ska aktiebolag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, skyldighet att upprätta. Vid upprättandet av årsredovisningen ska reglerna i ÅRL tillämpas. RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag som innehåller kommentarer till framför allt de formella reglerna och riktar sig till företag som tillämpar K3. I K2 finns formella regler.

Ett aktiebolag kan också vara moderbolag i en koncern och måste då som huvudregel för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt 7 kap. ÅRL koncern. Undantag finns dock bland annat för mindre koncerner.

När en särskilt upprättad balansräkning, en s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, likvidation.

BFN har delat in företagen i fyra olika kategorier: K1, K2, K3 respektive K4. Kategorin K1 är inte tillämplig för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Lagstadgad revision

Revision för små privata aktiebolag är frivillig. Valmöjligheten gäller privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

  • 3 anställda,

  • 1,5 mkr i balansomslutning och

  • 3 mkr i nettoomsättning.

K3-regler

K3 ska tillämpas av alla aktiebolag som uppfyller definitionen av att vara större företag enligt ÅRL. Övriga aktiebolag får tillämpa K3 frivilligt.

K2-regler

Aktiebolag som är mindre företag enligt ÅRL får upprätta årsredovisning enligt K2 om bolaget inte frivilligt har valt K3. Publika aktiebolag får inte tillämpa K2, se punkt 1.1.

Se även uppslagsordet Aktiebolag i Rätt Bolagsrätt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...