Innehåll

Till aktier räknas här alla slags aktier utom sådana som ingår i ett aktiebolags aktiekapital (egna aktier), dvs. både aktier i börsnoterade och icke-börsnoterade bolag, i svenska och i utländska bolag samt aktier i dotterföretag, intresseföretag, joint ventures och andra ägarintressen. Till andelar räknas t.ex. fondandelar, andelar i handelsbolag/kommanditbolag, insatser i ekonomiska föreningar samt andelar i bostadsrättsföreningar.

Löpande bokföring

Om avsikten med innehavet/innehaven är att stadigvarande inneha aktierna/andelarna i rörelsen, utgör de finansiella anläggningstillgångar. Om aktierna och andelarna förvärvats för kortfristig placering, utgör de omsättningstillgångar. Aktier i dotterföretag redovisas i normalfallet alltid som anläggningstillgångar. Klassificeringen har stor betydelse eftersom värderingsregler är olika för omsättningstillgångar och för anläggningstillgångar.

Bokslut

Innehavet av aktier/andelar måste värderas i samband med bokslutet. Aktier/andelar som klassificerats som anläggningstillgångar utgör finansiella anläggningstillgångar. Dessa tillgångar kan bli föremål för både uppskrivning och nedskrivning men inte avskrivning. Uppskrivning får enligt 4 kap. 6 § ÅRL göras i aktiebolag och ekonomiska föreningar om aktierna/andelarna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet, uppskrivningar/uppskrivningsfond.

Nedskrivning ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL göras om aktierna på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående, nedskrivning, allmänt. En finansiell anläggningstillgång får, enligt samma paragraf, skrivas ner till det lägre värdet även om det kan antas att värdenedgången inte är bestående.

Vid nedskrivning av långfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras t.ex. konto 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag och debiteras konto 8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag med nedskrivningsbeloppet. Vid senare återföring krediteras t.ex. konto 8080 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag och konto 1318 debiteras. Se även BAS 2023 som innehåller särskilda konton beroende på ägar- och intresseförhållanden i kontogrupp 81 och 82 vid nedskrivning och återföring av nedskrivning av långfristiga placeringar i aktier/andelar. I kontogrupp 13 finns motsvarande konton för ackumulerade nedskrivningar.

Omsättningstillgångar/lagertillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip. Huvudregel är att alla aktier/andelar ska värderas var för sig enligt principen om post-för-postvärdering i 2 kap. 4 § ÅRL.

Vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar enligt lägsta värdets princip krediteras konto 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar och debiteras konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar.

K3-regler

Se finansiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde.

K2-regler

Se finansiell anläggningstillgång, värdering löpande.

K-årsbokslut

Se finansiell anläggningstillgång, redovisning i balansräkningen.

K4-regler

Innehav av aktier och andelar redovisas enligt IFRS 9 Finansiella instrument. Moderföretag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer i sin årsredovisning.

K1-regler

Om en enskild näringsidkare förvärvar aktier utgör detta privata tillgångar enligt K1 och därmed en del av dennes privata förmögenhet.

Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund ska finansiella placeringar tas upp i balansräkningen när äganderätten har övergått (punkt 6.57). Anskaffningsvärdet utgörs enligt punkt 6.59 av inköpspriset plus andra direkta utgifter för förvärvet.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 27 § ÅRL upplysa om verkligt värde per kategori av derivatinstrument om finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Dessutom finns i samma paragraf ytterligare upplysningskrav om verkligt värde på finansiella anläggningstillgångar understiger redovisat värde och skälen till varför en nedskrivning inte har skett.