Om företaget själv tillverkat en anläggningstillgång eller haft utvecklingsutgifter kan värdet av det egna arbetet aktiveras, dvs. tas upp som en tillgång i balansräkningen. Det kan både gälla materiella och immateriella anläggningstillgångar och avse såväl byggnader, maskiner, inventarier som balanserade utvecklingsutgifter. Vid aktivering neutraliseras kostnaderna i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen genom posten Aktiverat arbete för egen räkning framför allt i form av personalkostnader som aktiverats som anläggningstillgångar. BFN föreslår i uppdateringen av K2 att posten ska innehålla samtliga utgifter som aktiverats.

Löpande bokföring

Kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras med värdet av nedlagda utgifter avseende material, omkostnader och personalkostnader. Aktuellt tillgångskonto - immateriella anläggningstillgångar, byggnader och mark, maskiner och inventarier - i kontogrupp 10, 11 och 12 debiteras (se respektive tillgångsslag). Vid behov av särredovisning kan i stället för konto 3800 följande underkonton användas:

3840 Aktiverat arbete (material)

3850 Aktiverat arbete (omkostnader)

3870 Aktiverat arbete (löner/personal)

K3-regler

Ett företag som tillämpar K3 får välja att som redovisningsprincip aktivera egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar och ska aktivera materiella anläggningstillgångar om tillgångsdefinitionen i punkt 2.18 är uppfylld. Posten Aktiverat arbete för egen räkning tillämpas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. Om företaget tillämpar den funktionsindelade resultaträkningen redovisas kostnaderna netto i respektive funktion. Enligt RedR 1 punkt 2 till resultaträkningen inkluderar posten exempelvis inköpta komponenter och förnödenheter som inte kunnat aktiveras direkt som anläggningstillgång samt lön och lönebikostnader avseende egen personal som tillverkat tillgången.

K2-regler

Enligt punkt 4.4 kan enbart de av årets utgifter som kan hänföras till egentillverkade materiella anläggningstillgångar aktiveras och därmed återspeglas i posten. Posten Aktiverat arbete för egen räkning tillämpas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen då det den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är den enda tillåtna resultaträkningen enligt K2.

De av årets utgifter som är hänförliga till egentillverkning av materiella anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i resultaträkningen, se punkt 10.16.

Egenutvecklade immateriella tillgångar får inte aktiveras enligt punkt 10.4.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB kan enbart de av årets utgifter som kan hänföras till egentillverkade materiella anläggningstillgångar aktiveras och därmed återspeglas i posten. Posten Aktiverat arbete för egen räkning tillämpas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen då det den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är den enda tillåtna resultaträkningen enligt K ÅB.

De av årets utgifter som är hänförliga till egentillverkning av materiella anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i resultaträkningen, se punkt 9.16.

Egenutvecklade immateriella tillgångar får inte aktiveras enligt punkt 9.4.