Innehåll

Om företaget själv tillverkat en anläggningstillgång eller haft utvecklingsutgifter kan värdet av det egna arbetet aktiveras, dvs. tas upp som en tillgång i balansräkningen. Det kan både gälla materiella och immateriella anläggningstillgångar och avse såväl byggnader, maskiner, inventarier som balanserade utvecklingsutgifter. Vid aktivering neutraliseras kostnaderna framför allt i form av personalkostnader som aktiverats som anläggningstillgångar.

Löpande bokföring

Kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras med värdet av nedlagda utgifter avseende material, omkostnader och personalkostnader. Aktuellt tillgångskonto - immateriella anläggningstillgångar, byggnader och mark, maskiner och inventarier - i kontogrupp 10, 11 och 12 debiteras (se respektive tillgångsslag). Vid behov av särredovisning kan i stället för konto 3800 följande underkonton användas:

3840 Aktiverat arbete (material)

3850 Aktiverat arbete (omkostnader)

3870 Aktiverat arbete (löner/personal)

Vanligast är att det är personalkostnader som neutraliseras.

K3-regler

Ett företag som tillämpar K3 får välja att som redovisningsprincip aktivera egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar och ska aktivera materiella anläggningstillgångar om tillgångsdefinitionen i punkt 2.18 är uppfylld. Posten Aktiverat arbete för egen räkning tillämpas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. Om företaget tillämpar den funktionsindelade resultaträkningen redovisas kostnaderna netto i respektive funktion. Enligt RedR 1 punkt 2 till resultaträkningen inkluderar posten exempelvis inköpta komponenter och förnödenheter som inte kunnat aktiveras direkt som anläggningstillgång samt lön och lönebikostnader avseende egen personal som tillverkat tillgången.

K2-regler

Enligt punkt 4.4 kan enbart de av årets utgifter som kan hänföras till egentillverkade materiella anläggningstillgångar aktiveras och därmed återspeglas i posten. Posten Aktiverat arbete för egen räkning tillämpas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen då det den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är den enda tillåtna resultaträkningen enligt K2.

De av årets utgifter som är hänförliga till egentillverkning av materiella anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i resultaträkningen, se punkt 10.16.

Egenutvecklade immateriella tillgångar får inte aktiveras enligt punkt 10.4.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB kan enbart de av årets utgifter som kan hänföras till egentillverkade materiella anläggningstillgångar aktiveras och därmed återspeglas i posten. Posten Aktiverat arbete för egen räkning tillämpas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen då det den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är den enda tillåtna resultaträkningen enligt K ÅB.

De av årets utgifter som är hänförliga till egentillverkning av materiella anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i resultaträkningen, se punkt 9.16.

Egenutvecklade immateriella tillgångar får inte aktiveras enligt punkt 9.4.