Med begreppet aktivering menas i redovisningssammanhang vanligen att utgifter/kostnader omvandlas till tillgångar i balansräkningen. Det innebär att ett utgiftskonto krediteras och ett tillgångskonto debiteras med det belopp som ska aktiveras - eller uttryckt på ett annat sätt - som ska ”balanseras”, att värdet av nedlagda utgifter/kostnader neutraliseras som t.ex. vid aktiverat arbete för egen räkning eller att en faktura (utgift) balanseras direkt utan att passera resultaträkningen.

Löpande bokföring

Utgifter bokförs vid första redovisningstillfället i kontoklass 1.

Aktiverat arbete för egen räkning

 

Forsknings- och utvecklingskostnader