Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.

Löpande bokföring

Betalt inkomstskatt bokförs normalt på konto 2510 Skatteskulder.

K3-regler

Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt.

Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6. Överstiger det som har betalats den beräknade skatten för innevarande och tidigare räkenskapsår, ska det överskjutande beloppet redovisas som tillgång i en egen post.

Medför ett skattemässigt underskottsavdrag rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår ska en fordran avseende aktuell skatt redovisas, se punkt 29.7.

Aktuell skatt ska enligt punkt 29.8 redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en transaktion eller händelse som redovisas direkt mot eget kapital.

Aktuell skatt ska enligt punkt 29.9 värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen. Beloppet får inte nuvärdesberäknas.

Är skattesatsen olika för kvarhållna och utdelade vinstmedel ska enligt punkt 29.10 aktuell skatt värderas enligt den skattesats som gäller för icke utdelade vinstmedel fram till dess utdelningen redovisas som skuld.

K2-regler

För mindre företag som tillämpar K2 och som är skattesubjekt gäller att endast aktuell skatt får redovisas som skattekostnad/-intäkt.

K-årsbokslut

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. enskilda firmor och handelsbolag, redovisar varken aktuell skatt eller uppskjuten skatt. Den som driver enskild firma ska endast bokföra skatter som hör till näringsverksamheten men däremot ska inte näringsidkarens egna inkomstskatteskulder/-fordringar bokföras i verksamheten.

K4-regler

Företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa IAS 12 Inkomstskatter och SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus samt, i sin årsredovisning. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Hur aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas framgår av IAS 12 Inkomstskatter. Punkt 58-60 behandlar skatteposter som ska redovisas i resultatet och punkt 61A-65A skatteposter som ska redovisas utanför resultatet. Enligt punkt 61A i IAS 12 ska aktuell och uppskjuten skatt ”redovisas utanför resultatet om skatten är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period, utanför resultatet. Därför ska aktuell och uppskjuten skatt som är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period

  • i övrigt totalresultat redovisas i övrigt totalresultat (se punkt 62), eller

  • direkt i eget kapital redovisas direkt i eget kapital (se punkt 62A).”

K1-regler

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. enskilda firmor och handelsbolag, redovisar varken aktuell skatt eller uppskjuten skatt. Den som driver enskild firma ska endast bokföra skatter som hör till näringsverksamheten men däremot ska inte näringsidkarens egna inkomstskatteskulder/-fordringar bokföras i verksamheten. Detta anges i K1 för enskilda näringsidkare.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 36 § ÅRL upplysa om ingående belopp, förändring under året och utgående belopp avseende uppskjuten skatt. Därutöver finns vissa upplysningskrav i K3 29 kap. Inkomstskatter som även berör aktuell skatt.