Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Aktuell skatt

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.

Löpande bokföring

Betalt inkomstskatt bokförs normalt på konto 2510 Skatteskulder.

K3-regler

Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt.

Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6. Överstiger det som har betalats den beräknade skatten för innevarande och tidigare räkenskapsår, ska det överskjutande beloppet redovisas som tillgång i en egen post.

Medför ett skattemässigt underskottsavdrag rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår ska en fordran avseende aktuell skatt redovisas, se punkt 29.7.

Aktuell skatt ska enligt punkt 29.8 redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en transaktion eller händelse som redovisas direkt mot eget kapital.

Aktuell skatt ska enligt punkt 29.9 värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen. Beloppet får inte nuvärdeberäknas.

Är skattesatsen olika för kvarhållna och utdelade vinstmedel ska enligt punkt 29.10 aktuell skatt värderas enligt den skattesats som gäller för icke utdelade vinstmedel fram till dess utdelningen redovisas som skuld.

K2-regler

För mindre företag som tillämpar K2 och som är skattesubjekt gäller att endast aktuell skatt får redovisas som skattekostnad/-intäkt.

K-årsbokslut

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. enskilda firmor och handelsbolag, redovisar varken aktuell skatt eller uppskjuten skatt. Den som driver enskild firma ska endast bokföra skatter som hör till näringsverksamheten men däremot ska inte näringsidkarens egna inkomstskatteskulder/-fordringar bokföras i verksamheten.

K4-regler

Företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa IAS 12 Inkomstskatter och SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus samt, i sin årsredovisning. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Hur aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas framgår av IAS 12 Inkomstskatter. Punkt 58-60 behandlar skatteposter som ska redovisas i resultatet och punkt 61A-65A skatteposter som ska redovisas utanför resultatet. Enligt punkt 61A i IAS 12 ska aktuell och uppskjuten skatt ”redovisas utanför resultatet om skatten är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period, utanför resultatet”. Därför ska aktuell och uppskjuten skatt som är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period

  • i övrigt totalresultat redovisas i övrigt totalresultat (se punkt 62), eller

  • direkt i eget kapital redovisas direkt i eget kapital (se punkt 62A).

K1-regler

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. enskilda firmor och handelsbolag, redovisar varken aktuell skatt eller uppskjuten skatt. Den som driver enskild firma ska endast bokföra skatter som hör till näringsverksamheten men däremot ska inte näringsidkarens egna inkomstskatteskulder/-fordringar bokföras i verksamheten. Detta anges i K1 för enskilda näringsidkare.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 36 § ÅRL upplysa om ingående belopp, förändring under året och utgående belopp avseende uppskjuten skatt. Därutöver finns vissa upplysningskrav i K3 29 kap. Inkomstskatter som även berör aktuell skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...