En ideell förening kan klassificeras som antingen oinskränkt eller inskränkt skattskyldig, varav den senare ej beskattas för kapitalinkomster samt vissa rörelse- och fastighetsinkomster.

För att en ideell förening ska klassificeras som en s.k. inskränkt skattskyldig krävs att följande fyra krav är uppfyllda.

  1. Ändamålskravet

  2. Verksamhetskravet

  3. Fullföljdskravet

  4. Öppenhetskravet

Ändamålskravet innebär att föreningen ska verka för ett allmännyttigt ändamål, exempelvis idrottslig verksamhet. Verksamhetskravet innebär att föreningen uteslutande eller så gott som uteslutande i sin verksamhet måste främja detta allmännyttiga ändamål. De intäkter föreningen erhåller får helt enkelt inte användas för någon annan icke allmännyttig verksamhet. Med fullföljdskravet menas att föreningen ska under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina intäkter för det allmännyttiga ändamålet. Föreningen får helt enkelt inte spara pengar ”på hög”. Slutligen, öppenhetskravet som innebär att föreningen i princip inte får vägra någon att bli medlem om vederbörande delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

En ideell förening som bedriver allmännyttig verksamhet är enligt 39 kap. 5 § SFL undantagen från skyldighet att ha ett certifierat kassaregister för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller betalning mot kontokort.