Löpande bokföring

Annonsering som avser reklamannonser - omfattande kostnader både för framställning och införande i dags-, fack- och populärpress, kataloger, program etc. bokförs som reklamkostnader, reklam. Om det gäller platsannonser redovisas annonskostnaderna som kostnader för personalrekrytering. En annons som innehåller kallelse till styrelsemöte, bolagsstämma eller liknande debiteras däremot som förvaltningskostnader i kontogrupp 64, t.ex. på konto 6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma eller på konto 6490 Övriga förvaltningskostnader. Övriga typer av annonser kan debiteras det konto annonsutgiften avser eller på konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla.

K2-regler

Utgifter för reklamannonser kostnadsförs enligt punkt 7.10 när annonsen publiceras.