Anskaffningsvärdet har stor betydelse vid värdering av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar:

Enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska anläggningstillgångar normalt tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, dvs. till anskaffningsvärdet. Till anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång räknas förutom inköpspriser även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Indirekta kostnader får räknas in i anskaffningsvärdet för en egentillverkad anläggningstillgång.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Större företag ska lämna beloppsuppgift om denna ränta (5 kap. 25 § ÅRL).

Anskaffningsvärde för omsättningstillgångar:

Enligt 4 kap. 9 § ÅRL ska omsättningstillgångar normalt tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen (lägsta värdets princip). Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 4 kap. 11 § ÅRL (FIFU etc.) utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Till anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång räknas förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Till anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får förutom sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, räknas in en skälig andel av de indirekta tillverkningskostnaderna.

Med nettoförsäljningsvärde avses enligt 4 kap. 9 § ÅRL försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild användas i stället för nettoförsäljningsvärdet.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

Enligt 4 kap. 10 § ÅRL får pågående arbeten för någon annans räkning värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med god redovisningssed och respektive rättvisande bild, pågående arbete för annans räkning.

Enligt 4 kap. 11 § ÅRL får anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar beräknas enligt först-in-först-ut-principen (FIFU), enligt värda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip, varulagervärdering. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

K3-regler

Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång behöver inte inkludera utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av plats i juridisk person (punkt 17.26). Dessa utgifter ska dock inkluderas i anskaffningsvärdet i koncernredovisningen, se punkt 17.7.

K2-regler

Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång får inte inkludera aktiverad ränta, utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av plats eller utgifter för förkastade alternativ (punkt 10.15).

K-årsbokslut

I anskaffningsvärdet för en förvärvad immateriell eller förvärvad eller egenupparbetad materiell anläggningstillgång ska enligt punkt 9.9, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in om utgifterna sammanlagt överstiger 5 000 kronor per anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång får inte inkludera aktiverad ränta, utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av plats eller utgifter för förkastade alternativ (punkt 9.15). Väljer ett företag att tillämpa K3 är det reglerna i detta regelverk som ska tillämpas.