Innehåll

Löpande bokföring

Vid bokföring av löner och ersättningar till anställda bokförs bruttolönen (bruttolön) - inklusive den personalskatt som arbetsgivaren innehåller och inbetalar normalt i kontogrupperna 70-72. Bruttolönen ligger till grund för beräkning av arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren är även skyldig att betala vissa försäkringar för sina anställda.

I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd och avdrag för preliminär A-skatt ska göra precis som för övriga anställda.

Kortfristiga lån till anställda, löneförskott, reseförskott och övriga förskott till anställda redovisas som en kortfristig fordran på den anställde tills pengarna återbetalats eller avräknats från löneutbetalning via nettolöneavdrag. Övriga vanliga ersättningar/utbetalningar till anställda avser avgångsvederlag, bonus, gåvor till anställda, semesterlön/semesterersättning, sjuklön, pensionskostnad och tantiem.

K3-regler

Ersättningar till anställda ska redovisas enligt bestämmelserna i kapitel 28 Ersättningar till anställda och kapitel 26 Aktierelaterade ersättningar.

K2-regler

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 7.11.

K-årsbokslut

När personalkostnader ska redovisas framgår av punkt 6.11.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning ska tillämpa IAS 19 Ersättningar till anställda och IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag.

Upplysningar

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 20 § ÅRL lämna upplysning om medelantalet av de personer som varit anställda under räkenskapsåret. Större företag ska enligt 5 kap. 39-44 §§ ÅRL lämna vissa upplysningar om löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala kostnader samt avgångsvederlag, noter.

Se även Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt.