Aktiebolag: styrelsen enligt 8 kap. 4 § ABL

Ekonomisk förening: styrelsen enligt 7 kap. 4 § LEF

Handelsbolag: bolagsmännen

Likviderad juridisk person: likvidatorn efter beslut om likvidation

Stiftelse: Styrelse eller förvaltare

Ideell förening: Normalt styrelsen enligt föreningens stadgar

Fusionerad juridisk person: det övertagande företaget efter fusionen

Juridisk person försatt i konkurs: konkursförvaltaren

Enskild näringsverksamhet: den enskilde näringsidkaren (se kommentaren till 4 kap. 1 § BFL i BFNAR 2013:2)

En avliden enskild näringsidkare: dödsboet

Inkråmsöverlåtelse av juridisk person: det överlåtande företaget