Sociala avgifter för anställda utgår enligt lag i form av t.ex. arbetsgivaravgifter, ålderspensionsavgift, allmän löneavgift etc. Arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsgivaravgift avseende den avgiftspliktiga ersättning som utbetalas till en anställd eller en uppdragstagare. Avgiftspliktig ersättning är t.ex. lön, arvode, förmåner och andra ersättningar för utfört arbete. Med lön jämställs även löneförskott och vissa kostnadsersättningar. Även på av Skatteverket fastställda schablonvärden på förmåner som bil, kost, bostad etc. utgår arbetsgivaravgift. Observera att i ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd.

Arbetsgivaravgift utgår enligt fastställda procentsatser på löner och ersättningar på minst f.n. 1 000 kr under ett år. Den som driver enskild firma eller handelsbolag betalar bara arbetsgivaravgifter för de anställda. För verksamhetens överskott utgår i stället egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet och särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet. Angående arbetsgivaravgifter för utomlands bosatta, SINK.

De detaljerade reglerna för preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter finns i broschyren ”Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter” som kan hämtas via Skatteverkets webbplatswww.skatteverket.se.

Löpande bokföring

Arbetsgivaravgifter (inklusive ålderspensionsavgift) debiteras normalt ett konto i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal. Vilket konto som används beror på vad de avser.

Arbetsgivaravgiften kan bokföras i samband med skattedeklarationen eller i samband med löneutbetalningen.

I samband med skattedeklarationen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter debiteras och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

I samband med löneutbetalningen: Konto 7510 Arbetsgivaravgifter debiteras och konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter krediteras. I samband med skattedeklarationen månaden därpå debiteras konto 2730 och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter krediteras. I samband med inbetalningen till skattekontot debiteras konto 1630.

Bokslut

Om arbetsgivaravgiften för räkenskapsårets sista månad bokförts som kostnad respektive skuld redan i samband med löneutbetalningen, behövs ingen ytterligare periodisering i bokslutet.

Arbetsgivaravgift som ska redovisas/betalas under månaden närmast efter räkenskapsårets utgång ska redovisas som en vanlig kortfristig skuld i bokslutet. Arbetsgivaravgiften debiteras konto 7510 Arbetsgivaravgifter och krediteras konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter. Denna skuld ska i motsats till interimsskulder inte återföras i det nya räkenskapsårets bokföring.

Arbetsgivaravgift som inte ska redovisas/betalas under månaden efter räkenskapsårets utgång utan vid ett senare tillfälle, t.ex. avseende per balansdagen intjänad lön (upplupen lön) eller semesterlön/semesterersättning (upplupna semesterlöner) redovisas som en upplupen kostnad. Konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter debiteras och konto 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter krediteras. Denna interimsskuld kan liksom andra interimsskulder återföras i det nya räkenskapsårets bokföring genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

K3-regler

Ersättningar till anställda redovisas enligt kapitel 28 Ersättningar till anställda och kapitel 26 Aktierelaterade ersättningar. Enligt punkt 26.1 ska kapitlet även tillämpas på sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar. Enligt punkt 26.20 ska sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar periodiseras på samma sätt som kostnader för de tjänster som erhålls.

K2-regler

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 7.11.

K-årsbokslut

När personalkostnader redovisas framgår av punkt 6.11.

K4-regler

Läs även UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag som ska tillämpas av företag som tillämpar IFRS.

Se uppslagsordet Arbetsgivaravgifter i Rätt Skatt och Rätt Lön.

Löner och ersättningar