En viktig del i bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § BFL är att spara/arkivera all räkenskapsinformation och även sådan utrustning och sådana system som behövs för att kunna presentera räkenskapsinformationen så att den går att ta del av. Reglerna för hur denna arkivering ska ske, var och hur länge återfinns i 7 kap. BFL. Enligt 7 kap. 2 § BFL ska räkenskapsinformation förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Arkiveringstiden är sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Mottagen räkenskapsinformation ska som huvudregel arkiveras i den form den hade när den kom till företaget, se 7 kap. 1 § BFL, men får konverteras till företagets system och då arkiveras i den konverterade formen (BFNAR 2013:2 punkt 7.2). Information som hämtas från webbplats arkiveras enligt punkt 7.3 i den form som den är avsedd att presenteras i.

När företaget mottar räkenskapsinformation i både elektronisk form och i pappersform i nära anslutning till varandra får företaget spara den i den form som räkenskapsinformationen är avsedd att presenteras i (BFNAR 2013:2 punkt 7.4). Räkenskapsinformation som företaget har upprättat själv arkiveras i den form som företaget väljer att presentera den i (punkt 7.5).

Arkivering ska göras betryggande enligt BFNAR 2013:2 punkt 8.1 så att den inte riskerar att förstöras eller förkomma. Enligt punkt 8.2 ska räkenskapsinformation som lagras på maskinläsbart medium och som fortfarande används i det löpande bokföringsarbetet säkerhetskopieras. Säkerhetskopian ska förvaras åtskild från det kopierade materialet. Enligt punkt 8.3 ska ett företag upprätta en arkivplan om det behövs för att kunna överblicka den arkiverade räkenskapsinformationen. Av arkivplanen ska det framgå vad som arkiverats och var det förvaras. Är räkenskapsinformationen sparad med teknik som företaget inte längre använder accepteras, enligt punkt 8.4, en viss fördröjning för att få elektronisk åtkomst och utskrift.

Tillfällig förvaring utomlands av verifikationer i pappersform regleras i punkterna 8.5-8.11.

Räkenskapsinformation kan även överföras till annan informationsbärare.