Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Arkivering utomlands, verifikation

Löpande bokföring

Ett dokument som innefattar en verifikation får enligt 7 kap. 3 § BFL i vissa fall tillfälligt förvaras utomlands. För detta krävs särskilda skäl.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 8.5 finns särskilda skäl enligt BFL om dokumentet behövs för hantering, bearbetning eller bokföring i utlandet. Enligt punkt 8.6 ska ett dokument som innefattar en verifikation och som behövs för hantering eller bearbetning i utlandet återföras till Sverige så snart dokumentet har tjänat sitt syfte utomlands. Behövs verifikationen för bokföring i utlandet, ska den återföras till Sverige så snart arbetet med den redovisningsperiod i vilken verifikationen har bokförts är avslutat. Enligt punkt 8.7 får ett dokument som tillfälligt förvaras utomlands med stöd av punkt 8.5 återföras till Sverige senare än vad som anges i punkt 8.6, dock senast tre månader efter att det fördes ut ur Sverige eller togs emot utomlands för företagets räkning, om

 1. dokumentet förvaras i ett land inom Europeiska unionen eller ett land med vilket det finns rättsliga instrument om ömsesidigt bistånd enligt 7 kap. 3 a § andra stycket BFL,
 2. det finns uppgift om var dokumentet förvaras,
 3. företaget har omedelbar elektronisk åtkomst till dokumentet, och
 4. dokumentet vid behov omedelbart kan återföras till Sverige.

Enligt punkt 8.8 ska ett företag som senarelagt bokföringen enligt någon av punkterna 3.6-3.9 och som avser att tillfälligt förvara ett dokument utomlands med stöd av punkt 8.5, i avvaktan på hantering, bearbetning eller bokföring utomlands förvara dokumentet i Sverige.

Särskilda skäl enligt 7 kap. 3 § BFL för tillfällig förvaring utomlands av dokument som innefattar en verifikation finns enligt punkt 8.9 om dokumentet behövs för att kunna återkräva skatt eller av annat skäl behöver uppvisas i original.

När dokument förs ut ur landet med stöd av punkt 8.9 ska företaget enligt punkt 8.10 spara en kopia av handlingen i Sverige. Av kopian eller på annat sätt ska det framgå

 1. när originalet skickades,
 2. vart det skickades, och
 3. i vilket syfte det skickades.

Ett dokument som förts ut ur landet med stöd av punkt 8.9 ska enligt punkt 8.11 återföras till Sverige så snart dokumentet har tjänat sitt syfte utomlands.

Utöver tillfällig arkivering utomlands av verifikationer finns i 7 kap. 3 a § BFL en bestämmelse om att företag får förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land inom Europeiska unionen om

 1. platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skatteverket eller, när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till Finansinspektionen,
 2. företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformationen i Sverige i vanlig läsbar form eller i mikroskrift.

Första stycket gäller också förvaring i ett land utanför Europeiska unionen med vilket det finns rättsliga instrument om ömsesidigt bistånd med en räckvidd som är likartad med de som föreskrivs i

 1. - rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdeskatt,
 2. - rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömse-sidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område, och
 3. - rådets förordning (EEG) nr 218/92 av den 27 januari 1992 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt).

I BFNAR 2013:2 punkt 8.4 anges att om räkenskapsinformation är sparad med teknik som företaget inte längre använder, accepteras en viss fördröjning för att få elektronisk åtkomst och utskrift enligt 7 kap. 3 a § BFL.

Slutligen, om det finns särskilda skäl, får Skatteverket enligt 7 kap. 4 § BFL tillåta att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands även om förutsättningarna enligt 3 a § inte föreligger. I sådana fall får maskinutrustning och system som avses i 2 § andra stycket hållas tillgängliga i samma land. Tillståndet får förenas med villkor och begränsas till viss tid. Ett sådant tillstånd ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under inspektionens tillsyn.

 

Ansökan bokföring utomlands

Arkivering

Arkivering filial

Bokföringsskyldighet enligt BFL

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%