En vanlig typ av arrende är jordbruksarrende varigenom ägaren upplåter jord till brukande, se 9 kap. jordabalken. Det är ut ett redovisningsperspektiv således en slags hyra eller lease.

De rättigheter som följer med ett förvärvat arrendekontrakt representerar ofta ett bestående värde, vilket innebär att precis som en hyresrätt kan arrendekontraktet i vissa fall aktiveras i balansräkningen, dvs. tas upp som en anläggningstillgång och årligen skrivas av för värdeminskning under arrendetiden (jfr balanserade utgifter).

Löpande bokföring

Erhållet arrende kan krediteras konto 3912 Arrendeintäkter. Om arrendet i stället utgör huvudintäkt krediteras ett konto i kontogrupp 30-34.

Erlagt arrende debiteras normalt konto 5110 Tomträttsavgäld/arrende.

Bokslut

Eftersom arrendet normalt betalas i förskott kan vid bokslutet den del av arrendet som avser perioden efter balansdagen behöver redovisas som en interimsskuld. Den arrendeintäkt som belöper på det kommande räkenskapsåret debiteras tidigare använt konto, t.ex. konto 3912 Arrendeintäkter och konto 2971 Förutbetalda hyresintäkter krediteras. Återföring av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Se uppslagsordet Arrende i Rätt Skatt.