Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Arrende

En vanlig typ av arrende är jordbruksarrende varigenom ägaren upplåter jord till brukande, se 9 kap. jordabalken. Det är ut ett redovisningsperspektiv således en slags hyra eller lease.

De rättigheter som följer med ett förvärvat arrendekontrakt representerar ofta ett bestående värde, vilket innebär att precis som en hyresrätt kan arrendekontraktet i vissa fall aktiveras i balansräkningen, dvs. tas upp som en anläggningstillgång och årligen skrivas av för värdeminskning under arrendetiden (jfr balanserade utgifter).

Löpande bokföring

Erhållet arrende kan krediteras konto 3912 Arrendeintäkter. Om arrendet i stället utgör huvudintäkt krediteras ett konto i kontogrupp 30-34.

Erlagt arrende debiteras normalt konto 5110 Tomträttsavgäld/arrende.

Bokslut

Eftersom arrendet normalt betalas i förskott kan vid bokslutet den del av arrendet som avser perioden efter balansdagen behöver redovisas som en interimsskuld. Den arrendeintäkt som belöper på det kommande räkenskapsåret debiteras tidigare använt konto, t.ex. konto 3912 Arrendeintäkter och konto 2971 Förutbetalda hyresintäkter krediteras. Återföring av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Se uppslagsordet Arrende i Rätt Skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...