Vid avbetalningsköp betalas endast en viss summa kontant, s.k. handpenning, och resten av köpeskillingen inklusive vissa särskilda avbetalningstillägg fördelas över avbetalningsperiodens längd.

Löpande bokföring

Hos gäldenären/köparen:

Om avbetalningstiden är längre än ett år krediteras skulder avseende avbetalningsköp konto 2390 Övriga långfristiga skulder, alternativt konto 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del. Dessa konton krediteras med det totala kontraktsbeloppet och debiteras med avbetalningsbeloppen. I annat fall krediteras konto 2890 Övriga kortfristiga skulder. Erlagd ränta bokförs som räntekostnader.

Hos fordringsägaren/säljaren:

Om avbetalningstiden är längre än ett år debiteras fordringar avseende avbetalningskontrakt konto 1380 Andra långfristiga fordringar, alternativt konto 1387 Långfristiga kontraktsfordringar. I annat fall debiteras konto 1530 Kontraktsfordringar. Erhållna avbetalningar (amorteringar) krediteras fordringskontot. Erhållen ränta bokförs som ränteintäkter.

Bokslut

Hos gäldenären/köparen:

Den del av den långfristiga avbetalningsskulden som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig skuld. Den kortfristiga skulden debiteras tidigare använt konto, t.ex. konto 2390 Övriga långfristiga skulder och krediteras konto 2890 Övriga kortfristiga skulder, alternativt konto 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder. I det nya räkenskapsårets bokföring kan denna bokföringsåtgärd återföras genom att man med en bokföringsorder bokför tvärtom eller att amorteringen bokförs på kontot i kontogrupp 28.

Hos fordringsägaren/säljaren:

Den del av den långfristiga avbetalningsfordringen som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran hos säljaren. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1380 Andra långfristiga fordringar och debiteras konto 1530 Kontraktsfordringar, alternativt konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. I det nya räkenskapsårets bokföring kan denna bokföringsåtgärd återföras genom att man med en bokföringsorder bokför tvärtom eller att amorteringen bokförs på kontot i kontogrupp 15.