Avgångsvederlag kan utbetalas till personal som tvingats sluta på grund av nedläggning eller avyttring av t.ex. en filial. Även chefspersoner/vd kan i anställningsavtalet ha inskrivet att avgångsvederlag ska utbetalas om de tvingas sluta på företaget - eftersom lagen (1982:80) om anställningsskydd normalt inte gäller för dessa.

Löpande bokföring

Avgångsvederlaget utbetalas oftast som ett engångsbelopp bestående av ett antal månads- eller årslöner, men kan också utbetalas under flera år. Oavsett hur avgångsvederlaget utbetalas bokförs det som en vanlig löneutbetalning löner och ersättningar, vid behov på följande underkonton:

7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda

7217 Avgångsvederlag till tjänstemän

7227 Avgångsvederlag till företagsledare

Om företag ingått avtal om framtida avgångsvederlag, s.k. fallskärmsavtal, ska reservering för dessa förpliktelser göras när personen sägs upp och då enbart för den tid då personen inte har arbetsplikt (förlustkontrakt).

Upplysningar

Om företaget har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, vd eller andra personer i företagets ledning, ska större företag enligt 5 kap. 44 § ÅRL lämna uppgift i årsredovisningen om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen.