Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Avgifter

Med avgifter avses här de mindre belopp som t.ex. bank, post ochplusgirot tar för sina tjänster. Med undantag för kreditavgifter och aviseringsavgifter i samband med krediter, inkasso och importavgifter (frakt) och kontokortsavgifter kan de flesta avgifter bokföras i kontogrupp 65 eller 69.

Löpande bokföring

De flesta avgifter som inte har egna ”öronmärkta” konton i BAS 2021 kan debiteras konto 6990 Övriga externa kostnader. Ett annat alternativ är konto 6590 Övriga externa tjänster. Bankernas avgifter i samband med betalningsförmedling, valutatransaktioner, depositionsavgifter för servicebox etc. kan däremot debiteras konto 6570 Bankkostnader. Aviavgifter i samband med amortering och omsättning av lån debiteras konto 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder.

Bokslut

De flesta av de nämnda avgifterna gäller småbelopp och brukar inte periodiseras i bokslutet men vissa årsavgifter kan uppgå till större belopp och bör då periodiseras.

För årsavgifter som tas ut i förskott redovisas den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet och i K2 behöver inte utgifter periodiseras om de uppgår till maximalt 5 000 kr.

För årsavgifter som tas ut i efterskott redovisas den del av avgiften som avser perioden före balansdagen som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet och i K2 utgifter som uppgår till maximalt 5 000 kr inte periodiseras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...