Med avgifter avses här de mindre belopp som t.ex. bank, post ochplusgirot tar för sina tjänster. Med undantag för kreditavgifter och aviseringsavgifter i samband med krediter, inkasso och importavgifter (frakt) och kontokortsavgifter kan de flesta avgifter bokföras i kontogrupp 65 eller 69.

Löpande bokföring

De flesta avgifter som inte har egna ”öronmärkta” konton i BAS 2024 kan debiteras konto 6990 Övriga externa kostnader. Ett annat alternativ är konto 6590 Övriga externa tjänster. Bankernas avgifter i samband med betalningsförmedling, valutatransaktioner, depositionsavgifter för servicebox etc. kan däremot debiteras konto 6570 Bankkostnader. Aviavgifter i samband med amortering och omsättning av lån debiteras konto 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder.

Bokslut

De flesta av de nämnda avgifterna gäller småbelopp och brukar inte periodiseras i bokslutet men vissa årsavgifter kan uppgå till större belopp och bör då periodiseras.

För årsavgifter som tas ut i förskott redovisas den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

För årsavgifter som tas ut i efterskott redovisas den del av avgiften som avser perioden före balansdagen som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.