Om en bostadsrättsförening har fattat beslut om en väsentlig avgiftshöjning för en bostadsrätt får bostadsrättsinnehavaren enligt 7 kap. 17 § BRL efter uppsägning frånträda sin bostadsrätt. Detta får dock göras enbart om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Uppsägningen ska ske inom tre månader från den dag då bostadsrättsinnehavaren fick kännedom om avgiftshöjningen.