Med delägare avses både aktieägare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Lån till aktieägare, styrelsemedlemmar och vd samt dessa närstående personer kan utgöra s.k. förbjudna lån. Enligt 5 kap. 18 § ÅRL ska upplysning lämnas om lån till ledande befattningshavare.

För den som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag betraktas ägarens lån från företaget som privata uttag och ägarens lån till företaget som privata insättningar.

Löpande bokföring

Exempel på konton avseende lån till eller från närstående:

1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del

1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående personer

2393 Lån från närstående personer, långfristig del

2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del

K3-regler

I K3 kapitel 33 Upplysningar om närstående utvecklas kraven i ÅRL.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 24 Upplysningar om närstående. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.