Huvudregeln enligt 4 kap. 4 § ÅRL är att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period.

Avskrivning innebär enligt K3 punkt 17.12 och IAS 16 punkt 6 ”en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod”, dvs. den tid som tillgången förväntas brukas i företaget. Sådana avskrivningar benämns i dagligt tal ”avskrivningar enligt plan” för att visa att det finns en plan för förslitningen och denna ligger till grund för avskrivningen. Anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar utgör i normalfallet tillgångens redovisade värde. Det redovisade värdet påverkas även av upp- och nedskrivningar. Skillnaden mellan det skattemässiga värdet enligt räkenskapsenlig avskrivning och det redovisade värdet utgör överavskrivningar (obeskattad reserv).

Maskiner och inventarier till ett värde av högst ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms om företaget är momspliktigt) får kostnadsföras omedelbart (så kallade inventarier av mindre värde). Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt. Vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieinvestering ska bedömningen göras utifrån inventarierna sammanlagda anskaffningsvärde.

Även korttidsinventarier får kostnadsföras omedelbart om nyttjandeperioden är högst tre år.

Löpande bokföring

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Bokslut

Huvudregeln enligt 4 kap. 4 § ÅRL är att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period. Om nyttjandeperioden för eget utvecklingsarbete och goodwill inte kan fastställas med rimlig grad av säkerhet ska nyttjandeperioden anses uppgå till fem år. Avskrivningar redovisas vanligtvis i resultaträkningen och då i egen post i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I den funktionsindelade resultaträkningen ingår avskrivningarna i respektive funktion.

Årets avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstillgångar debiteras normalt något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 10. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

Årets avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar debiteras normalt något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 11. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader.

Årets avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier debiteras normalt något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 12. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg.

Överavskrivningar, eller avskrivning utöver plan, utgör en bokslutsdisposition och debiteras konto 8850 Förändring av överavskrivningar och krediteras konto 2150 Ackumulerade överavskrivningar.

Angående nedskrivningar respektive återföring av nedskrivningar, nedskrivning, allmänt, och angående uppskrivningar respektive återföring av uppskrivningar, uppskrivning/uppskrivningsfond.

K3-regler

Avskrivning är enligt punkt 17.12 och punkt 18.19 en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Avskrivning görs per tillgång eller, vad gäller materiella anläggningstillgångar, komponent, se punkt 17.13.

Avskrivning är enligt punkt 17.12 och punkt 18.19 en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs per tillgång eller komponent, se punkt 17.13.

Avskrivning av en materiell anläggningstillgång ska påbörjas när tillgången kan tas i bruk, se punkt 17.18. Med uttrycket ”kan tas i bruk” menas enligt BFNs kommentar att tillgången ”befinner sig på plats och i det skick som krävs för att den ska kunna användas på det sätt som var företagsledningens avsikt”.

Avskrivningen av en materiell anläggningstillgång ska enligt punkt 17.19 upphöra när tillgången tas bort från balansräkningen. Avskrivningen får inte upphöra för en tillgång som tillfälligt inte används eller har tagits ur bruk om inte tillgången är helt avskriven. Om en produktionsberoende avskrivningsmetod används kan dock avskrivningen vara noll under den period det inte sker någon produktion.

Företaget ska enligt punkt 17.20 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningsmetoden ska omprövas om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid den föregående balansdagen.

Avskrivning av en immateriell anläggningstillgång ska enligt punkt 18.22 påbörjas när tillgången kan användas.

Företaget ska enligt punkt 18.23 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den immateriella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Kan inte den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar fastställas på ett tillförlitligt sätt, ska företaget tillämpa en linjär avskrivningsmetod. Avskrivningsmetoden ska omprövas om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid den föregående balansdagen.

K2-regler

Avskrivning ska enligt punkt 10.23 påbörjas det år som tillgången tas i bruk, dvs. företaget behöver inte börja avskrivning den dag eller månad som tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad får avskrivning påbörjas det första året som företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år oavsett om tillgången varit i bruk endast en del av räkenskapsåret och behöver inte göras det år tillgången avyttras.

Enligt punkt 10.24 ska avskrivning göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde. Avskrivning får, men behöver inte, göras ned till restvärdet, dvs. detsamma som enligt K3 (avskrivningsbart belopp), se punkt 10.25.

Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig, se punkt 10.26. K2 innehåller lättnadsregler för bestämning av nyttjandeperiod. Enligt punkt 10.27 får nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar alltid bestämmas till fem år. Nyttjandeperioden för förbättringsutgifter på annans fastighet får enligt punkt 10.28 bestämmas till 10 år för täckdiken och 20 år övriga förbättringsutgifter. Enligt punkt 10.30 gäller motsvarande tider för markanläggningar. Enligt punkt 10.31 får nyttjandeperioden för byggnader bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag, dvs. enligt följande:

Byggnadstyp

 

Procentsats

Småhus

 

2

Parkeringshus

 

3

Varuhus

 

3

Hotell

 

3

Restaurant

 

3

Kiosk

 

5

Övriga hyreshus

 

2

Ekonomibyggnader

Växthus, silor, kylhus

5

 

Övriga

4

Kraftverksbyggnader

Värme

4

 

Vatten

2

Industribyggnader

Som inte är inrättade för speciellt ändamål

4

 

Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål, t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk

5

Specialbyggnader

 

3

Övriga byggnader

 

4

Mark får inte skrivas av enligt punkt 10.29.

Avskrivningen får vara linjär, degressiv och produktionsberoende samt för andra tillgångar än byggnader progressiv. Se kommentaren till punkterna 10.27 och 10.31.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Avskrivning ska enligt punkt 9.23 påbörjas det år som tillgången tas i bruk, dvs. företaget behöver inte börja avskrivning den dag eller månad som tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad får avskrivning påbörjas det första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år och behöver inte göras det år tillgången avyttras.

Enligt punkt 9.24 ska avskrivning göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde. Avskrivning får, men behöver inte, göras ned till restvärdet, se punkt 9.25.

Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig, se punkt 9.26. K ÅB innehåller lättnadsregler för bestämning av nyttjandeperiod. Enligt punkt 9.27 får nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar alltid bestämmas till fem år. Nyttjandeperiodens för förbättringsutgifter på annans fastighet får enligt punkt 9.28 bestämmas till 10 år för täckdiken och 20 år för övriga förbättringsutgifter. Enligt punkt 9.30 gäller motsvarande tider för markanläggningar. Enligt punkt 9.31 får nyttjandeperioden för byggnader bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag, se procentsatser under K2-regler ovan.

Mark får inte skrivas av enligt punkt 9.29.

Avskrivningen får vara linjär, degressiv och produktionsberoende samt för andra tillgångar än byggnader progressiv. Se kommentaren till punkterna 9.27 och 9.31.

K4-regler

Enligt IAS 16 punkt 60 och IAS 38 punkt 98 ska den avskrivningsmetod använda som återspeglar hur tillgångens framtida ekonomiska fördelar väntas bli förbrukade av företaget. I IAS 16 punkt 62 beskrivs olika avskrivningsmetoder som kan använda för en systematisk fördelning av det avskrivningsbara beloppet över tillgångens nyttjandetid. Dessa är:

  • - linjär avskrivning, dvs. ett fast avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden om inte tillgångens restvärde ändras

  • - degressiv avskrivning, dvs. ett sjunkande avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden

  • - produktionsberoende avskrivning, dvs. att avskrivningsbeloppet bestäms utifrån tillgångens förväntade användning eller produktion.

Om ett förbrukningsmönster för en immateriell tillgång inte kan fastställas ska avskrivning göras linjärt, se IAS 38 punkt 97.

Nyttjandeperioden för mark är normalt obestämbar varför mark inte skrivs av, se IAS 16 punkt 58. Endast immateriella tillgångar med bestämbar skrivs av enligt IAS 38 punkt 97. Det innebär att exempelvis goodwill inte skrivs av enligt IFRS.

K1-regler

Observera att för den som upprättar förenklat årsbokslut redovisas ackumulerade avskrivningar och planenlig avskrivning endast för byggnader (fastigheter, inköp och byggnation) och markanläggningar (mark/markanläggning/markinventarier) - för maskiner och inventarier (maskiner och inventarier, inköp) redovisas bara årets avskrivning.

I det förenklade årsbokslutet får det inte finnas några obeskattade reserver vilket innebär att man inte får göra några överavskrivningar (eller underavskrivningar).

Se uppslagsordet Räkenskapsenlig avskrivning i Rätt Skatt.