Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Avskrivning

Huvudregeln enligt 4 kap. 4 § ÅRL är att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period.

Avskrivning innebär enligt K3 punkt 17.12 och IAS 16 punkt 6 ”en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod”, dvs. den tid som tillgången förväntas brukas i företaget. Sådana avskrivningar benämns i dagligt tal ”avskrivningar enligt plan” för att visa att det finns en plan för förslitningen och denna ligger till grund för avskrivningen. Anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar utgör i normalfallet tillgångens redovisade värde. Det redovisade värdet påverkas även av upp- och nedskrivningar. Skillnaden mellan det skattemässiga värdet enligt räkenskapsenlig avskrivning och det redovisade värdet utgör överavskrivningar (obeskattad reserv).

Maskiner och inventarier till ett värde av högst ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms om företaget är momspliktigt) får kostnadsföras omedelbart (så kallade inventarier av mindre värde). Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt. Vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieinvestering ska bedömningen göras utifrån inventarierna sammanlagda anskaffningsvärde.

Även korttidsinventarier får kostnadsföras omedelbart om nyttjandeperioden är högst tre år.

Löpande bokföring

Löpande avskrivning kan göras varje månad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av företagets ställning och resultat, framför allt om avskrivningarna uppgår till större belopp. Vid en nyttjandeperiod på t.ex. fem år (dvs. avskrivning med 20 % årligen) kan en tolftedel (1,67 %) kostnadsföras månadsvis med en bokföringsorder eller via automatkontering. Samma konton används som nedan under Bokslut.

Bokslut

Huvudregeln enligt 4 kap. 4 § ÅRL är att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period. Om nyttjandeperioden för eget utvecklingsarbete och goodwill inte kan fastställas med rimlig grad av säkerhet ska nyttjandeperioden anses uppgå till fem år. Avskrivningar redovisas vanligtvis i resultaträkningen och då i egen post i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I den funktionsindelade resultaträkningen ingår avskrivningarna i respektive funktion.

Årets avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstillgångar debiteras något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 10. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

Årets avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar debiteras något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 11. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader.

Årets avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier debiteras något av kontona i kontogrupp 78 beroende på vilken slags tillgång det gäller och krediteras motsvarande konto i kontogrupp 12. Lämpliga konton för ackumulerade avskrivningar är de som slutar med 9, exempelvis 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg.

Överavskrivningar, eller avskrivning utöver plan, utgör en bokslutsdisposition och debiteras konto 8850 Förändring av överavskrivningar och krediteras konto 2150 Ackumulerade överavskrivningar. Vid underavskrivningar bokförs tvärtom.

Angående nedskrivningar respektive återföring av nedskrivningar, nedskrivning, allmänt, och angående uppskrivningar respektive återföring av uppskrivningar, uppskrivning/uppskrivningsfond.

K3-regler

Avskrivning är enligt punkt 17.12 och punkt 18.19 en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Avskrivning görs per tillgång eller komponent.

K2-regler

Avskrivning ska enligt punkt 10.23 påbörjas det år som tillgången tas i bruk, dvs. företaget behöver inte börja avskrivning den dag eller månad som tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad får avskrivning påbörjas det första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år och behöver inte göras det år tillgången avyttras.

Enligt punkt 10.24 ska avskrivning göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde. Avskrivning får, men behöver inte, göras ned till restvärdet, dvs. detsamma som enligt K3 (avskrivningsbart belopp), se punkt 10.25.

Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig, se punkt 10.26. K2 innehåller lättnadsregler för bestämning av nyttjandeperiod. Enligt punkt 10.27 får nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar alltid bestämmas till fem år. Nyttjandeperioden för förbättringsutgifter på annans fastighet får enligt punkt 10.28 bestämmas till 10 år för täckdiken och 20 år övriga förbättringsutgifter. Enligt punkt 10.30 gäller motsvarande tider för markanläggningar. Enligt punkt 10.31 får nyttjandeperioden för byggnader bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag, dvs. enligt följande:

Byggnadstyp

 

Procentsats

Småhus

 

2

Parkeringshus

 

3

Varuhus

 

3

Hotell

 

3

Restaurant

 

3

Kiosk

 

5

Övriga hyreshus

 

2

Ekonomibyggnader

Växthus, silor, kylhus

5

 

Övriga

4

Kraftverksbyggnader

Värme

4

 

Vatten

2

Industribyggnader

Som inte är inrättade för speciellt ändamål

4

 

Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål, t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk

5

Specialbyggnader

 

3

Övriga byggnader

 

4

Mark får inte skrivas av enligt punkt 10.29.

Avskrivningen får vara linjär, degressiv och produktionsberoende samt för andra tillgångar än byggnader progressiv. Se kommentaren till punkterna 10.27 och 10.31.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Avskrivning ska enligt punkt 9.23 påbörjas det år som tillgången tas i bruk, dvs. företaget behöver inte börja avskrivning den dag eller månad som tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad får avskrivning påbörjas det första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år och behöver inte göras det år tillgången avyttras.

Enligt punkt 9.24 ska avskrivning göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde. Avskrivning får, men behöver inte, göras ned till restvärdet, se punkt 9.25.

Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig, se punkt 9.26. K ÅB innehåller lättnadsregler för bestämning av nyttjandeperiod. Enligt punkt 9.27 får nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar alltid bestämmas till fem år. Nyttjandeperiodens för förbättringsutgifter på annans fastighet får enligt punkt 9.28 bestämmas till 10 år för täckdiken och 20 år för öv-riga förbättringsutgifter. Enligt punkt 9.30 gäller motsvarande tider för markanläggningar. Enligt punkt 9.31 får nyttjandeperioden för byggnader bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag, se procentsatser under K2-regler ovan.

Mark får inte skrivas av enligt punkt 9.29.

Avskrivningen får vara linjär, degressiv och produktionsberoende samt för andra tillgångar än byggnader progressiv. Se kommentaren till punkterna 9.27 och 9.31.

K4-regler

Enligt IAS 16 punkt 60 och IAS 38 punkt 98 ska den avskrivningsmetod använda som återspeglar hur tillgångens framtida ekonomiska fördelar väntas bli förbrukade av företaget. I IAS 16 punkt 62 beskrivs olika avskrivningsmetoder som kan använda för en systematisk fördelning av det avskrivningsbara beloppet över tillgångens nyttjandetid. Dessa är:

 • - linjär avskrivning, dvs. ett fast avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden om inte tillgångens restvärde ändras

 • - degressiv avskrivning, dvs. ett sjunkande avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden

 • - produktionsberoende avskrivning, dvs. att avskrivningsbeloppet bestäms utifrån tillgångens förväntade användning eller produktion.

Om ett förbrukningsmönster för en immateriell tillgång inte kan fastställas ska avskrivning göras linjärt, se IAS 38 punkt 97.

Nyttjandeperioden för mark är normalt obestämbar varför mark inte skrivs av, se IAS 16 punkt 58. Endast immateriella tillgångar med bestämbar skrivs av enligt IAS 38 punkt 97. Det innebär att exempelvis goodwill inte skrivs av enligt IFRS.

K1-regler

Observera att för den som upprättar förenklat årsbokslut redovisas ackumulerade avskrivningar och planenlig avskrivning endast för byggnader (fastigheter, inköp och byggnation) och markanläggningar (mark/markanläggning/markinventarier) - för maskiner och inventarier (maskiner och inventarier, inköp) redovisas bara årets avskrivning.

I det förenklade årsbokslutet får det inte finnas några obeskattade reserver vilket innebär att man inte får göra några överavskrivningar (eller underavskrivningar).

Se uppslagsordet Räkenskapsenlig avskrivning i Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...