Löpande bokföring

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.15 ska bokföringen stämmas av löpande enligt fasta rutiner. Hur ofta avstämning ska göras får bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda företaget. Avvikelser som identifierats i avstämningsarbetet och hur dessa har hanterats ska dokumenteras enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.16. Ett vanligt exempel är in- och utbetalningar som bokförs per annat datum än då de registreras på kontoutdraget. En notering kan då göras om när eller hur differensen rättas på kontoutdraget eller i ett avstämningsdokument. Om avvikelsen föranleder en rättelse dokumenteras den genom att det upprättas en rättelseverifikation med en rättelsebokning.