Med begreppet avyttring menas i redovisningssammanhang vanligen att exempelvis en materiell anläggningstillgång upphör att redovisas som tillgång i samband med en försäljning. Om tillgången däremot slutgiltigt tas ur bruk och det bedöms som att den inte kommer att ha något värde vid en framtida avyttring/försäljning använder man i stället begreppet utrangering.