Posten återfinns under eget kapital och innehåller resultatet enligt resultaträkningen. Posten återfinns under rubriken Fritt eget kapital i aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa stiftelser.

Löpandebokföring

Bokföringens sista transaktion är bokföringen av resultatet, se nedan.

Bokslut

Följande konton används normalt i samband redovisning av räkenskapsårets resultat:

Konto 8999 Årets resultat - konto 2019, 2029, 2039, 2069, 2099 Årets resultat

En vinst debiteras och en förlust krediteras konto 8999 så att resultaträkningen/resultatrapporten nollställs och krediteras respektive debiteras något av nedanstående bokslutskonton för årets resultat:

Enskild firma och delägare 1 i handelsbolag:

Delägare 2, 3 i handelsbolag osv:

Ideella föreningar/stiftelser:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar:

konto 2019

konto 2029, 2039

konto 2069

konto 2099

I det nya räkenskapsårets bokföring för en enskild näringsidkare överförs beloppet från konto 2019 till ägarens kapitalkonto 2010 Eget kapital.

I handelsbolag tas först hela verksamhetens resultat på konto 8999 fram innan det sedan fördelas på till respektive delägares konton 2019, 2029, 2039 osv. I det nya räkenskapsårets bokföring överförs beloppen från konto 2019, 2029, 2039 osv till respektive delägares kapitalkonto 2010, 2020, 2030.

Konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år

Omedelbart efter fastställt årsbokslut (avseende t.ex. år 1) kan beloppet från konto 2099 Årets resultat (se ovan) överföras till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. Kontot visar den odisponerade vinsten eller förlusten från föregående år tills beloppet enligt fastställd balansräkning förs över till de konton som beror på stämmans beslut när det gäller hur resultatet ska disponeras, t.ex. avsättning till reservfond, aktieutdelning eller medlemsåterbäring (i ekonomisk förening). Per balansdagen vid nästa bokslut ska konto 2098 avseende föregående års bokslut vara nollat. Resterande saldo på konto 2098 förs över till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust, se nedan.

Konto 2091 Balanserad vinst eller förlust

Konto krediteras - efter beslut på stämman med räkenskapsårets vinst och debiteras med räkenskapsårets förlust minus den del av som använts för t.ex. utdelning eller fondavsättning, se ovan. Kontot ska särredovisas i balansräkningen, se nedan.

K2-regler

K2 innehåller bestämmelser om poster under eget kapital i punkterna 4.12 (aktiebolag), 4.16 (ekonomiska föreningar), 4.19 (handelsbolag), 4.24 och 4.25 (stiftelser), 4.31 (ideella föreningar), 4.36 (samfällighetsföreningar) samt 4.37 (filialer).