Bokslutsarbetet för aktiebolag och ekonomiska föreningar avslutas med att företagets skatteskuld/skattefordran beräknas avseende årets inkomstskatt per balansdagen. Skatten är enligt 9 kap. 4 § IL ingen avdragsgill kostnad för företaget.

Alla företag, oavsett storlek, som är skattesubjekt ska redovisa aktuell skatt. Aktiebolag och ekonomiska föreningar är exempelvis alltid skattesubjekt. Skattekostnaden i resultaträkningen består enbart av aktuell inkomstskatt enligt K2 medan den enligt K3 kan innehålla både aktuell och uppskjuten skatt.

Någon beräkning av företagets skatteskuld/skattefordran inklusive bokföring av årets skattekostnad görs inte för enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag eftersom dessa företagsformer inte är egna skattesubjekt. Beräkning görs för stiftelser och ideella föreningar i den mån de är skattskyldiga.

Aktuell skatt, som alla skattesubjekt redovisar, beräknas genom att aktuell skattesats, för närvarande 20,6 %, multipliceras med den justerade beskattningsbara vinsten + tillkommande skatt.

Vid beräkningen av skattekostnaden utifrån redovisningen är det enklast att utgå från redovisat resultat före skatt och därefter justera resultatet med icke avdragsgilla kostnader (som läggs till) respektive icke skattepliktiga intäkter (som dras ifrån).

För att därefter beräkna utgående skatteskuld eller skattefordran ska företaget från beräknad skatt på årets resultat dra av per balansdagen inbetald preliminär skatt hänförlig till skattekostnaden. Det som återstår utgör den beräknade skatteskulden respektive skattefordran avseende räkenskapsåret. Denna återfinns i bokslutet.

Den preliminära skatten baseras på en preliminär beräkning av företagets vinst och ska t.ex. täcka företagets inkomstskatt, fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader. Vid räkenskapsårets utgång upprättar företaget en självdeklaration som sedan ligger till grund för beräkning av slutlig skatt. Den preliminära skatten ska varje månad betalas in till företagets skattekonto hos Skatteverket - men beloppet framgår inte av skattedeklarationen. Företaget får löpande ett skattebesked som visar om det är överskott eller underskott på skattekontot.

Vid räkenskapsårets slut består aktuell skatteskuld/skattefordran i företaget av skillnaden mellan beräknad slutlig skatt och inbetald preliminär skatt för det senaste räkenskapsåret. Vid beräkning och bokföring av denna skatteskuld/skattefordran ska bara inkomstskatten (bolagsskatten) avseende räkenskapsårets resultat redovisas. Andra typer av skatter och avgifter bokförs på sina respektive konton och redovisas i skattedeklarationen.

För uppskjuten skatt, se K3-regler nedan.

Löpande bokföring

Av Skatteverket debiterad preliminär skatt kan varje månad debiteras konto 2510 Skatteskulder och krediteras konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Vid inbetalningen debiteras sedan konto 1630 och det likvidkonto från vilket pengarna tas krediteras. Alternativt bokförs den preliminära skatten endast vid själva inbetalningen av beloppet. Då debiteras konto 2510 Skatteskulder och det likvidkonto från vilket pengarna tas krediteras. Summan av föregående års slutliga skatter och avgifter debiteras konto 2510 och krediteras konto 1630 när skattebeskedet kommer. Samtidigt krediteras konto 2510 med den preliminära skatt som Skatteverket tillgodoräknat för föregående år och debiteras konto 1630.

I stället för konto 2510 kan följande underkonton användas:

2512 Beräknad inkomstskatt

2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

2515 Beräknad avkastningsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel

2517 Beräknad utländsk skatt

2518 Betald F-skatt

Bokföring av inkomstskatt/bolagsskatt steg för steg kan se ut enligt följande:

 1. Beskattningsårets inbetalda F-skatter bokförs löpande: debet konto 2518 Betald F-skatt, alternativt konto 2510 Skatteskulder, och kredit konto 1940 eller motsvarande.

 2. Kompletteringsbetalning bokförs på samma konton som ovan det beskattningsår den är hänförlig till.

 3. När företagets slutskattebesked erhållits görs en avstämning mellan beräknad och slutlig skatt:

 4. Först förs saldobalanserna från konto 2512 Beräknad inkomstskatt och 2518 Betald F-skatt till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Konto 2512 och 2518 ska därefter ha 0 kr i saldobalans.

 5. Om det finns en differens mellan slutlig skatt enligt slutskattebeskedet och bokförd skatteskuld på konto 2518 Betald F-skatt (t.ex. på grund av felaktigt beräknad skatt vid föregående års bokslut eller ändrad taxering) förs differensen normalt till konto 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning eller 8930 Restituerad skatt med konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter som motkonto.

 6. Eventuell intäktsränta på skattekontot krediteras konto 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar och eventuell kostnadsränta debiteras konto 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter, motkontot är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

 7. Årets kostnad för inkomstskatt/bolagsskatt beräknas. Konto 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat debiteras och konto 2512 Beräknad inkomstskatt krediteras.

Bokslut

Årets skatt, aktuell skatt, för aktiebolag eller ekonomisk förening beräknas och debiteras konto 8910 Skatt som belastar årets resultat och krediteras konto 2510 Skatteskulder. Konto 2510 krediteras i bokslutet för årets beräknade kostnader för inkomstskatt, fastighetsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader samt avkastningsskatt på pensionsmedel.

Konto 2510 Skatteskulder används normalt för transaktioner under räkenskapsåret oavsett om saldot visar en skuld eller en fordran. Om kontot per balansdagen visar en fordran görs en överföring till konto 1640 Skattefordringar.

Årets aktuella skatteskuld respektive aktuella skattefordran avseende inkomstskatt består av skillnaden mellan beräknad slutlig skatt och inbetald preliminär skatt. Sedan skattebeskedet avseende slutlig skatt erhållits korrigeras den eventuella skillnaden mellan slutlig och beräknad skatt. Den slutliga skatten påförs företagets skattekonto av Skatteverket.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som beräknar uppskjuten skatt kan konto 8940 Uppskjuten skatt debitera och konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter krediteras med den beräknade uppskjutna skatteskulden. Vid beräknad uppskjuten skattefordran krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt och debiteras konto 1640 Skattefordringar. Konto 8940 får inte användas enligt K2.

I resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL, resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 och resultaträkning, allmänna regler enligt K3 redovisas årets aktuella skatt i posten Skatt på årets resultat. I balansräkning ÅRL, balansräkning K2 och balansräkning K3 redovisas årets aktuella skatteskuld bland kortfristiga skulder och årets aktuella skattefordran under kortfristiga fordringar. Detta gäller även svenska juridiska personer i noterade företag som redovisar enligt IFRS/IAS.

Uppskjuten skatteskuld redovisas som en avsättning medan en uppskjuten skattefordran redovisas som en finansiell anläggningstillgång.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska beräkna och redovisa såväl aktuell som uppskjuten skatt enligt kapitel 29 Inkomstskatter. I resultaträkningen ingår både aktuell skatt och uppskjuten skatt i posten Skatt på årets resultat.

Aktuell skatt definieras i punkten 29.4 som inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Skattepliktigt resultat är enligt punkt 29.5 det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler.

Uppskjuten skatt är enligt punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till

 1. avdragsgilla temporära skillnader,

 2. skattemässiga underskottsavdrag, och

 3. andra outnyttjade skatteavdrag.

Uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

K2-regler

För företag som tillämpar K2 gäller att endast aktuell skatt får ingå i skattekostnaden/-intäkten. Eventuell uppskjuten skatt får inte tas med och någon upplysning om sådan skatt ska inte heller lämnas.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Bestämmelserna i K ÅB överensstämmer med de som anges enligt K2 ovan.

K4-regler

Företag ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen tillämpar IAS 12 Inkomstskatter och SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Hur aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas framgår av IAS 12 Inkomstskatter. Punkt 58-60 behandlar skatteposter som ska redovisas i resultatet och punkt 61A-65A skatteposter som ska redovisas utanför resultatet. Enligt punkt 61 A i IAS 12 ska aktuell och uppskjuten skatt ”redovisas utanför resultatet om skatten är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period, utanför resultatet”. Därför ska aktuell och uppskjuten skatt som är hänförlig till poster som redovisas, i samma eller annan period

 1. i övrigt totalresultat redovisas i övrigt totalresultat (se punkt 62), eller

 2. direkt i eget kapital redovisas direkt i eget kapital (se punkt 62A).

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska endast skatter som hör till näringsverksamheten tas med i bokföringen. Näringsidkarens egna inkomstskatteskulder/-fordringar ska inte bokföras - i så fall som privata uttag respektive privata insättningar.

Enligt K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund utgörs föreningens skatt av inkomstskatt.

Upplysningar

Enligt 5 kap. 36 § ÅRL ska större företag lämna upplysning om uppskjuten skatt och hur posten har förändrats sedan föregående balansdag. Ytterligare upplysningar för större företag finns i K3.

Se uppslagsordet Årets skatt i Rätt Skatt.