Företag som är bokföringsskyldiga enligt BFL men inte upprättar årsredovisning ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL får enligt 6 kap. 3 § BFL upprätta årsbokslutet i förenklad form. Ett förenklat årsbokslut ska enligt 6 kap. 6 § BFL bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

I fråga om undertecknande av årsbokslutet gäller 2 kap. 7 § ÅRL i tillämpliga delar.

BFN har idag (december 2021) gett ut två normer om förenklat årsbokslut (K1):

  • BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

  • BFNAR 2010:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.