Ett årsbokslut ska enligt 6 kap. 4 § BFL bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och beloppen ska vara i svenska kronor.

Innehållet i ett årsbokslut m.m. framgår av BFNAR 2017:3.

När ett årsbokslut upprättas ska enligt 6 kap. 4 § BFL följande bestämmelser i ÅRL tillämpas:

 • 1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de tillägg som ska göras till nettoomsättningen,

 • 1 kap. 4-6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

 • 2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

 • 2 kap. 3 a § om väsentlighet,

 • 2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

 • 2 kap. 7 § om undertecknande,

 • 3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,

 • 3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,

 • 3 kap. 9 § om redovisning av avsättningar,

 • 3 kap. 11 § första stycket om resultaträkning i förkortad form,

 • 4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,

 • 4 kap. 3 § första stycket om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,

 • 4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

 • 4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

 • 4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,

 • 4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,

 • 4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

 • 4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

 • 4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och

 • 4 kap. 15 a § om värdering av avsättningar.

I årsbokslutet ska företaget enligt 6 kap. 5 § BFL lämna följande upplysningar:

 1. vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som har tillämpats,

 2. hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen har beräknats,

 3. hur stor del av de totala skulderna som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen,

 4. ställda säkerheter, med angivande av säkerheternas omfattning, art och form,

 5. summan av garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser).

Om företaget har ändrat redovisningsprinciper, ska en upplysning lämnas om detta. Skälen för ändringen ska anges.

För varje sammandragen post i den balansräkning som ska ingå i årsbokslutet ska enligt 6 kap. 8 § BFL, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning, som inte behöver offentliggöras. Dessa benämns ofta bokslutsbilagor.