Företag som är bokföringsskyldiga enligt BFL men inte upprättar årsredovisning ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, se 6 kap. 3 § BFL. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL får upprätta årsbokslutet i förenklad form enligt 6 kap. 6 § BFL.

Årsbokslutet ska enligt 6 kap. 7 § BFL färdigställas så snart det kan ske, dock senast sex månader eller, i stiftelser, fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd, BFNAR 2017:3 Årsbokslut, som ska tillämpas av alla företag som enligt BFL ska upprätta ett årsbokslut och som inte tillämpar K1-regelverket för enskilda näringsidkare eller K1-regelverket för ideella föreningar. Väljer ett företag som enligt BFL ska upprätta ett årsbokslut att frivilligt upprätta en årsredovisning, ska företaget välja mellan att tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket. Dock kan inte en enskild firma som vill upprätta en årsredovisning istället för att upprätta ett årsbokslut tillämpa K2 utan måste i så fall tillämpa K3.