Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften enligt punkt 7.9 i K2 redovisas som kostnad för det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om

  1. utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och

  2. varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.

Undantaget från periodiseringsprincipen gäller varje utgift för sig varför företaget väljer att exempelvis tillämpa undantaget på lokalhyra men inte för företagsförsäkringspremien. Väsentlighetsprincipen i ÅRL måste dock beaktas.