Ägarintresse enligt 1 kap. 4 a § ÅRL är ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Ett innehav av minst 20 procent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintresse, om inte något annat framgår av omständigheterna.

K2-regler

Ägarintressen i företag som inte är koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag är enligt punkt 11.4 anläggningstillgångar. I kommentaren till bestämmelsen anges att ett sådant ägarintresse är ett så kallat ägarintresse i övriga företag. Ägarintresse i övriga företag är enligt samma kommentar alltid en finansiell anläggningstillgång eftersom en förutsättning är att ägandet ska utgör ett led i en varaktig förbindelse.