Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Balanserade utgifter

Om företaget lagt ner utgifter för tekniskt, kommersiellt eller annat utvecklingsarbete, som enligt 4 kap. 2 § ÅRL är av betydande värde för rörelsen under kommande år, får dessa utgifter tas upp i balansräkningen, dvs. aktiveras som s.k. balanserade utgifter.

Forskning får aldrig tas upp som tillgång i balansräkningen varför posten i ÅRL benämns Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Utgifter för forskning kostnadsförs därmed löpande.

Motsvarande belopp som balanserats ska omföras till en fond för utvecklingsutgifter (utvecklingsfond) detta görs igenom att fritt eget kapital minskas och detta ska göras även om företaget har en ansamlad förlust.

Löpande bokföring

Balanserade utgifter bokförs normalt på konto 1010 Utvecklingsutgifter.

K3-regler

Företag som redovisar enligt K3 ska välja redovisningsprincip mellan aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen. Det är enligt punkt 18.30 tillåtet att tillämpa aktiveringsmodellen i koncernredovisningen och kostnadsföringsmodellen i juridisk person. Se egenupparbetade immateriella tillgångar.

K2-regler

Mindre företag som tillämpar K2 får inte redovisa (aktivering) en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som tillgång trots att det är möjligt enligt 4 kap. 2 § ÅRL. Utgifter som hänför sig till en sådan tillgång ska därför kostnadsföras omedelbart (dvs. på samma sätt som kostnadsföringsmodellen i K3).

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB får inte redovisa (aktivering, balansera) en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som tillgång trots att det är möjligt enligt 4 kap. 2 § ÅRL. Utgifter som hänför sig till en sådan tillgång ska därför kostnadsföras omedelbart (dvs. på samma sätt som kostnadsföringsmodellen i K3).

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt IAS 38 punkt 57 ska företaget aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar om vissa förutsättningar är uppfyllda. I juridisk person följer företagen RFR 2 och får kostnadsföra dessa utgifter.

K1-regler

Enligt K1 för såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att den kommer att ge föreningen ekonomiska fördelar och den har ett bestående värde. En internt upparbetad immateriell tillgång får inte tas upp som tillgång i balansräkningen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...