Om företaget lagt ner utgifter för tekniskt, kommersiellt eller annat utvecklingsarbete, som enligt 4 kap. 2 § ÅRL är av betydande värde för rörelsen under kommande år, får dessa utgifter tas upp i balansräkningen, dvs. aktiveras som s.k. balanserade utgifter.

Forskning får aldrig tas upp som tillgång i balansräkningen varför posten i ÅRL benämns Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Utgifter för forskning kostnadsförs därmed löpande.

Motsvarande belopp som balanserats ska omföras till en fond för utvecklingsutgifter (utvecklingsfond) detta görs igenom att fritt eget kapital minskas och detta ska göras även om företaget har en ansamlad förlust.

Löpande bokföring

Balanserade utgifter bokförs normalt på konto 1010 Utvecklingsutgifter.

K3-regler

Företag som redovisar enligt K3 ska välja redovisningsprincip mellan aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen. Det är enligt punkt 18.30 tillåtet att tillämpa aktiveringsmodellen i koncernredovisningen och kostnadsföringsmodellen i juridisk person. Se egenupparbetade immateriella tillgångar.

K2-regler

Mindre företag som tillämpar K2 får inte redovisa (aktivering) en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som tillgång trots att det är möjligt enligt 4 kap. 2 § ÅRL. Utgifter som hänför sig till en sådan tillgång ska därför kostnadsföras omedelbart (dvs. på samma sätt som kostnadsföringsmodellen i K3).

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB får inte redovisa (aktivering, balansera) en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång som tillgång trots att det är möjligt enligt 4 kap. 2 § ÅRL. Utgifter som hänför sig till en sådan tillgång ska därför kostnadsföras omedelbart (dvs. på samma sätt som kostnadsföringsmodellen i K3).

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt IAS 38 punkt 57 ska företaget aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar om vissa förutsättningar är uppfyllda. I juridisk person följer företagen RFR 2 och får kostnadsföra dessa utgifter.

K1-regler

Enligt K1 för såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att den kommer att ge föreningen ekonomiska fördelar och den har ett bestående värde. En internt upparbetad immateriell tillgång får inte tas upp som tillgång i balansräkningen.