K2-regler

I balansräkningen under rubriken Fritt eget kapital ska en post benämnd Balanserat resultat redovisas, se punkt 4.12 för aktiebolag och 4.16 för ekonomiska föreningar.

Posten innehåller enligt dessa punkter det sammanlagda beloppet av tidigare års balanserade vinster, förluster och överkursfonder samt aktieägartillskott.