Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Balansräkning K1 enskilda näringsidkare

K1-regler

Enskilda näringsidkare som tillämpar K1 redovisar enligt bilaga 2 i BFNAR 2006:1 med följande balansräkning:

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

B1 Immateriella anläggningstillgångar

B2 Byggnader och markanläggningar

B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

B4 Maskiner och inventarier

B5 Övriga anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

B6 Varulager

B7 Kundfordringar

B8 Övriga fordringar

B9 Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

B10 Eget kapital

Obeskattade reserver

B11 Obeskattade reserver ingår i eget kapital

Avsättningar

B12 Inga avsättningar får göras i det förenklade årsbokslutet

Skulder

B13 Låneskulder

B14 Skatteskulder

B15 Leverantörsskulder

B16 Övriga skulder

Summa skulder och eget kapital

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%