K1-regler

Enskilda näringsidkare som tillämpar K1 redovisar enligt bilaga 2 i BFNAR 2006:1 med följande balansräkning:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

B1 Immateriella anläggningstillgångar

B2 Byggnader och markanläggningar

B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

B4 Maskiner och inventarier

B5 Övriga anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

B6 Varulager

B7 Kundfordringar

B8 Övriga fordringar

B9 Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

B10 Eget kapital

Obeskattade reserver

B11 Obeskattade reserver ingår i eget kapital

Avsättningar

B12 Inga avsättningar får göras i det förenklade årsbokslutet

Skulder

B13 Låneskulder

B14 Skatteskulder

B15 Leverantörsskulder

B16 Övriga skulder

Summa skulder och eget kapital