K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 4.6 i balansräkningen ange räkenskapsårets och föregående räkenskapsårs balansdag. Enligt punkt 4.7 ska en fullständig balansräkning innehålla följande poster:

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital (aktiebolag enligt punkt 4.10)

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Övriga materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ägarintressen i övriga företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Lån till delägare eller närstående (aktiebolag enligt punkt 4.11, ekonomiska föreningar enligt punkt 4.15 och handelsbolag enligt punkt 4.18)

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Övriga lagertillgångar

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Redovisningsmedel

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital och skulder

Eget kapital - aktiebolag (punkt 4.12)

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Bunden överkursfond

Uppskrivningsfond

Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Eget kapital - ekonomiska föreningar (punkt 4.16)

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

Förlagsinsatser

Uppskrivningsfond

Reservfond

Fond för yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Eget kapital - handelsbolag (punkt 4.19)

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Insättningar eller uttag under året

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Eget kapital - stiftelser utan indelning i bundet och fritt eget kapital (punkt 4.24)

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Inbetalda medel

Lämnade och återförda bidrag

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Eget kapital - stiftelser med indelning i bundet och fritt eget kapital (punkt 4.25)

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

Förändring av bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

Inbetalda medel

Överfört till och från bundet eget kapital

Lämnade och återförda bidrag

Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Eget kapital - ideella föreningar (punkt 4.31)

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Eget kapital - samfällighetsföreningar (punkt 4.36)

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Utdelning

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Eget kapital - filialer (punkt 4.37)

Filialens kapital vid räkenskapsårets början

Insättningar eller uttag under året

Årets resultat

Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Övriga obeskattade reserver

Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsfästelse m.m.

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Obligationslån

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder

Pågående arbete för annans räkning

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Leverantörsskulder

Växelskulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Företag som tillämpar K2 får inte slå samman rubrikerna eller posterna. Enligt 3 kap. 4 § ÅRL får företag som utgör mindre företag upprätta en balansräkning, förkortad form som innebär att poster (men inte rubriker) får slås samman. Utseendet på denna förkortade balansräkning återfinns i punkt 4.8.