Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Balansräkning K4 (IFRS)

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernens finansiella rapporter följa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer som förtydligar att det är uppställningsformerna i ÅRL som ska tillämpas.

Inom IFRS används begreppet rapport över finansiell ställning.

Enligt IAS 1 punkt 54 ska rapporten över finansiell ställning minst innefatta poster som visar följande belopp

 1. materiella anläggningstillgångar,

 2. förvaltningsfastigheter,

 3. immateriella tillgångar,

 4. finansiella tillgångar (exklusive belopp enligt e, h och i),

 5. placeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden,

 6. biologiska tillgångar,

 7. varulager,

 8. kundfordringar och andra fordringar,

 9. likvida medel,

 10. summan av alla tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning och tillgångar som ingår i avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter,

 11. leverantörsskulder och andra skulder,

 12. avsättningar,

 13. finansiella skulder (exklusive belopp enligt k och l),

 14. skulder och fordringar för aktuell skatt, enligt definition i IAS 12 Inkomstskatter,

 15. uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar, enligt definition i IAS 12,

 16. skulder som ingår i avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning enligt IFRS 5,

 17. innehav utan bestämmande inflytande, redovisade i eget kapital, och

 18. emitterat kapital och annat eget kapital hänförligt till ägare av moderföretaget.

IAS 1 punkt 57 föreskriver dock inte vilken ordning detta ska ske. Ytterligare poster, rubriker och delsummor redovisas när så är relevant för förståelsen av företagets finansiella ställning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...