Innehåll

K3-regler

Begreppet balansräkningsansats som används vid tolkningen av K3 och innebär att varje utgift respektive inkomst ska först bedömas om det är en tillgång eller skuld innan redovisning sker i resultaträkningen. Enkelt uttryckt kan man säga att redovisning av intäkter och kostnader i resultaträkningen är en direkt följd av om, och i så fall till vilket värde, tillgångar och skulder redovisas. Prövningen sker i två steg:

Utgiften bedöms först utifrån punkt 2.12. Enligt denna punkt är en tillgång en resurs som ett företag har det bestämmande inflytandet över (dvs. kontroll över) på grund av inträffade händelser samt tillgången förväntas ge upphov till ett inflöde av framtida ekonomiska resurser.

Inkomsten bedöms först utifrån punkt 2.13. Enligt denna punkt är en skuld en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser som förväntas ge ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar.

Efter att utgiften respektive inkomsten har bedömts utifrån punkterna 2.12 och 2.13 prövas dessa åter i punkt 2.18. Enligt punkt 2.18 är en utgift eller inkomst en tillgång eller skuld förts om de har träffats av punkterna 2.12 och 2.13 samt att

  • - det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla eller lämna företaget och

  • - postens anskaffningsvärde, eller värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.