Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Balansräkningsansatsen

K3-regler

Begreppet balansräkningsansats som används vid tolkningen av K3 och innebär att varje utgift respektive inkomst ska först bedömas om det är en tillgång eller skuld innan redovisning sker i resultaträkningen. Enkelt uttryckt kan man säga att redovisning av intäkter och kostnader i resultaträkningen är en direkt följd av om, och i så fall till vilket värde, tillgångar och skulder redovisas. Prövningen sker i två steg:

Utgiften bedöms först utifrån punkt 2.12. Enligt denna punkt är en tillgång en resurs som ett företag har det bestämmande inflytandet över (dvs. kontroll över) på grund av inträffade händelser samt tillgången förväntas ge upphov till ett inflöde av framtida ekonomiska resurser.

Inkomsten bedöms först utifrån punkt 2.13. Enligt denna punkt är en skuld en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser som förväntas ge ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar.

Efter att utgiften respektive inkomsten har bedömts utifrån punkterna 2.12 och 2.13 prövas dessa åter i punkt 2.18. Enligt punkt 2.18 är en utgift eller inkomst en tillgång eller skuld förts om de har träffats av punkterna 2.12 och 2.13 samt att

  • - det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla eller lämna företaget och

  • - postens anskaffningsvärde, eller värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%