En balansrapport är en sammanställning av presentationen i systematisk ordning (huvudbokföringen) avseende kontoklasserna 1 och 2. En balansrapport liknar en balansräkning men är uppställd i kontonummerföljd medan en färdig balansräkning inte har några kontonummer och måste vara uppställd enligt uppställningsformerna i ÅRL. När företaget är färdigt med bokslutstransaktionerna utgör de sista balans- och resultatrapporterna underlag för balans- och resultaträkningarna i årsredovisningen eller årsbokslutet.

En balansrapport är en del av den löpande bokföringen och kan därmed genereras när som helst under räkenskapsåret och behöver därmed inte vara periodiserad.