Banker tar normalt ut en fast årsavgift för företag med bankfack och avgiften tas normalt ut i förskott.

Löpande bokföring

Bankfacksavgiften kan debiteras konto 6570 Bankkostnader, alternativt konto 6990 Övriga externa kostnader.

Bokslut

Bankfacksavgifter som tas ut i förskott kan periodiseras och om så görs redovisas den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen som en förutbetald kostnad. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 6570 Bankkostnader och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

Oftast är dock dessa avgifter inte väsentliga, varför företaget kan underlåta att periodisera.