En bankgaranti kan lämnas som säkerhet vid olika typer av avtal. Banken ställer då upp som garant för företagets åtagande gentemot en avtalspart. Om inte företaget håller sin del av avtalet går banken in och täcker upp garantibeloppet gentemot avtalsparten. Bankgaranti kan användas exempelvis vid

  • - uppfyllande av ett anbud

  • - betalningar i för- och efterskott

  • - fullgöra ett avtal

  • - hyra av lokal.

Löpande bokföring

Den lämnade bankgarantin i sig föranleder ingen bokföringsåtgärd. Det är först om banken träder in och betalar i stället för företaget som företaget får en bokföringspliktig skuld till banken, låneskulder. Vanligen kräver banken någon form av säkerhet av företaget för att lämna en bankgaranti.

Om denna säkerhet innebär att företaget behöver sätta in pengar på ett spärrat konto behöver företaget göra en omföring från konto 1930 Checkkonto till 1974 Spärrade bankmedel. Dessa medel används vanligen av banken för att infria det som företaget inte utför enligt avtal med motparten. Företaget kan också lämna en företagsinteckning för åtagandet.

Den avgift som banken tar för bankgarantin kan debiteras på konto 6080 Bankgarantier och behandlas i den löpande bokföringen, årsbokslut/årsredovisning och deklaration på samma sätt som för övriga liknande avgifter för finansiella tjänster. Ett företag som erhåller en bankgaranti behöver inte upplysas om detta.

Upplysningar

Om företaget har lämnat säkerheter i form av exempelvis spärrade bankmedel eller företagsinteckning ska information om detta lämnas i noten om ställda säkerheter, se 5 kap. 14 § ÅRL (samtliga företag) och 5 kap. 46 § ÅRL (större företag). Beloppen för detta är redovisat värde för spärrade bankmedel (vilket normalt är det maximala belopp som kan användas för att infria åtagandet) och nominellt värde för företagsinteckningen.