Företag med ett bankkonto utan utnyttjad checkkredit bokför kontotransaktionerna på ett bankkonto i kontogrupp 19 medan bankkonton med utnyttjad checkkredit bokförs som en skuld (checkräkningskredit) på konto 2330 (endast K2) eller 2480.

Löpande bokföring

Inbetalningar/insättningar debiteras konto 1930 Bank eller det skuldkonto som används och utbetalningar/uttag krediteras kontot. Saldot på kontot avstäms löpande under året mot bankkontoutdrag för att säkerställa att alla transaktioner bokförts.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.13 får företag bokföra en in- eller utbetalning via ett bankkonto med efterföljande automatisk överföring till eller från ett annat bankkonto och presenteras som en enda affärshändelse om

  1. in- eller utbetalningen sker samma dag som den automatiska överföringen, och

  2. saldot på kontot med den automatiska överföringen vid dagens slut är noll.

Bokslut

Det bokförda saldot på bankkontot per balansdagen ska stämmas av mot det saldo som framgår av bankens årsbesked eller engagemangsbesked. Eventuell differens gentemot bankens saldo beror vanligen på att transaktioner per balansdagen ännu ej kontoförts av banken.

Om företaget har kalenderår som räkenskapsår ska ränteintäkten per 31/12 ingå i saldot. Erhållen ränta debiteras respektive konto medan betald ränta krediteras kontot. För företag med brutet räkenskapsår har beloppet på bankkontot per balansdagen inte tillgodogjorts någon intäktsränta. Upplupen ränteintäkt för räkenskapsåret ska, om väsentligt i bokslutet, tas upp som en upplupen ränteintäkt.

K1-regler

Enligt punkt 3.9 för enskilda näringsidkare ska näringsidkarens egna uttag från företagets bankkonto/bankgiro bokföras som privata uttag och näringsidkarens egna insättningar på företagets bankkonto/bankgiro som privata insättningar.