Basbelopp är fastställda belopp som används för beräkning av olika avgifter och förmåner. De ändras varje år eftersom de ska spegla och justera för inflationen. Det finns idag tre olika basbelopp:

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vilket används för att beräkna grundavdrag. Prisbasbeloppet har för 2024 beräknats till 57 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget/konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Det förhöjda prisbasbeloppet har för 2024 fastställts till 58 500 kronor.

Inkomstbasbeloppet används för beräkning av det s.k. PGI-taket och för beräkning av den allmänna pensionsavgiften. Inkomstbasbeloppet är 76 200 för 2024.

Se uppslagsordet Basbelopp i Rätt Skatt.