Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Basbelopp

Basbelopp är fastställda belopp som används för beräkning av olika avgifter och förmåner. De ändras varje år eftersom de ska spegla och justera för inflationen. Det finns idag tre olika basbelopp:

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vilket används för att beräkna grundavdrag. Prisbasbeloppet har för 2022 beräknats till 48 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget/konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Det förhöjda prisbasbeloppet har för 2022 fastställts till 49 300 kronor.

Inkomstbasbeloppet används för beräkning av det s.k. PGI-taket och för beräkning av den allmänna pensionsavgiften. Inkomstbasbeloppet är 71 000 för 2022.

Se uppslagsordet Basbelopp i Rätt Skatt.