Betalningar från utlandet vid export och utförsel kan ske på många olika sätt men vanligen genom en elektronisk girering/inbetalning till det egna bankgiro-, bank- eller checkkontot, eller motsvarande.

De avgifter som t.ex. banken tar ut för betalningen/överföringen bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

Löpande bokföring

Den erhållna likviden, inväxlad i svensk valuta, debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1910 Kassa, 1920 Plusgiro, 1930 Checkräkning/bankgiro, 1940 Bank eller 2330 Checkräkningskredit.

Om betalningen inte avser en kundfordran grundad på en faktura, utan avser en kontant- eller postförskottsförsäljning, krediteras det konto försäljningen avser, t.ex. konto 3055 Försäljning av varor till land utanför EU eller annat lämpligt försäljningskonto. Vad beträffar moms, utgående moms eller Rätt Moms.

Vid exporten/utförseln debiterades kontot 1510 Kundfordringar med fakturafordran, omräknad till svensk valuta efter fakturadagens köpkurs. Vid kundinbetalningen i utländsk valuta räknas erhållet belopp om till den köpkurs som gäller då likviden erhålls. Om den omräknade kundinbetalningen på grund av kursförändring är högre än bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursvinst. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot krediteras normalt konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Om den omräknade kundinbetalningen däremot är lägre än tidigare bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursförlust. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot debiteras normalt konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

K3-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 30.3 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs om företaget tillämpar kapitel 11.

K2-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 13.5 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs (enligt samma punkt).

K-årsbokslut

Enligt punkt 12.5 gäller samma regler som enligt K2.