Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Betalningar vid export/utförsel

Betalningar från utlandet vid export och utförsel kan ske på många olika sätt - girering/inbetalning till det egna bankgiro-, bank- eller checkkontot, girering/inbetalning till det egna plusgirokontot, check, bankremissa, dokumentinkasso, remburs etc.

De avgifter som t.ex. banken tar ut för betalningen/överföringen bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

Löpande bokföring

Den erhållna likviden, inväxlad i svensk valuta, debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1910 Kassa, 1920 Plusgiro, 1930 Checkräkning/bankgiro, 1940 Bank eller 2330 Checkräkningskredit.

Om betalningen inte avser en kundfordran grundad på en faktura, utan avser en kontant- eller postförskottsförsäljning, krediteras det konto försäljningen avser, t.ex. konto 3055 Försäljning av varor till land utanför EU eller annat lämpligt försäljningskonto. Vad beträffar moms, utgående moms.

Vid exporten/utförseln debiterades kontot 1510 Kundfordringar med fakturafordran, omräknad till svensk valuta efter fakturadagens köpkurs. Vid kundinbetalningen i utländsk valuta räknas erhållet belopp om till den köpkurs som gäller då likviden erhålls. Om den omräknade kundinbetalningen på grund av kursförändring är högre än bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursvinst. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Om den omräknade kundinbetalningen däremot är lägre än tidigare bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursförlust. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Bokslut

Bokförda inbetalningar vid export/utförsel ingår i bokslutet i saldot för det konto som tillgodoförts.

K3-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 30.3 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs om företaget tillämpar kapitel 11.

K2-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 13.5 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs (enligt samma punkt).

K-årsbokslut

Enligt punkt 12.5 gäller samma regler som enligt K2.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...