Betalningar till utlandet vid import och införsel kan ske på många olika sätt men vanligen genom en elektronisk girering/utbetalning till mottagarens bank-/bankgirokonto, eller motsvarande.

Löpande bokföring

Den lämnade betalda likviden i svenska kronor (för köp av den utländska valutan) krediteras det konto varifrån pengarna tas, t.ex. konto 1910 Kassa, 1920 Plusgiro, 1930 Checkräkning/bankgiro, 1940 Bank eller 2330 Checkräkningskredit (BAS 2024).

Om betalningen inte avser en leverantörsskuld grundad på en faktura, utan avser ett kontant- eller postförskottsinköp, debiteras det konto inköpet avser, t.ex. konto 4051 Inköp av varor från land utanför EU eller annat lämpligt inköpskonto. Vad beträffar moms, ingående moms eller Rätt Moms.

Vid importen/införseln krediterades kontot 2440 Leverantörsskulder med fakturaskulden, omräknad till svensk valuta efter den säljkurs som gällde då fakturan erhölls. Vid betalningen i utländsk valuta till leverantören räknas fakturaskulden om till svensk valuta efter betalningsdagens säljkurs. Om den omräknade betalningen på grund av kursförändring är lägre än bokförd leverantörsskuld har företaget gjort en valutakursvinst. Det likvidkonto från vilket pengarna tas krediteras, kontot 2440 debiteras med tidigare bokfört skuldbelopp och kursdifferensen/saldot krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Om den omräknade betalningen däremot är högre än tidigare bokförd leverantörsskuld har företaget gjort en valutakursförlust. Det likvidkonto från vilket pengarna tas krediteras, kontot 2440 debiteras med tidigare bokfört skuldbelopp och kursdifferensen/saldot debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.