Företagets utgifter för att anlita vaktbolag/väktare - t.ex. nattvakter för bevakning av företagets lokaler - redovisas som bevakningskostnader. Ersättning för bevakning utförd av egen personal redovisas däremot som löner i posten Personalkostnader eller fördelat per funktion. Till bevakningskostnaderna räknas även installationstjänster avseende olika slags larm.

Löpande bokföring

Erlagda utgifter för bevakning debiteras konto 6370 Kostnader för bevakning och larm.

Bokslut

Per balansdagen upplupna kostnader för köpta bevaknings- och larminstallationstjänster kan i bokslutet redovisas som upplupna kostnader. Konto 6370 Kostnader för bevakning och larm debiteras med den del av utgiften som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Per balansdagen förutbetalda kostnader för köpta bevaknings- och larminstallationstjänster ska, om de är väsentliga, i bokslutet däremot redovisas som förutbetalda kostnader. Den del av utgiften som avser det kommande räkenskapsåret krediteras konto 6370 Kostnader för bevakning och larm och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Återföringen av upplupna kostnader i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt eller att utgiften bokförs mot konto 2990.