Bidrag utgörs av offentligt stöd och andra bidrag.

Det finns idag ett stort antal olika bidragsformer (bidrag, stöd, lån) inom näringslivet och även ett stort antal olika skatteregler kring erhållna respektive lämnade bidrag, se Rätt Skatt och Rätt Moms.

Information om olika slags stöd och bidrag kan t.ex. hämtas på Almis webbplatswww.almi.seoch på Tillväxtverkets webbplatswww.tillvaxtverket.seoch Vinnovas webbplatswww.vinnova.se.

Ett bidrag som inte är ett offentligt stöd kan vara en villkorad gåva med återbetalningsskyldighet för en stiftelse eller ideell förening.

Erhållna offentliga bidrag redovisas vanligtvis som en övrig rörelseintäkt. Erhållna bidrag i en stiftelse eller ideell förening redovisas som en egen post bland huvudintäkterna. Bidrag intäktsredovisas när villkoren för bidragen är uppfyllda.

Löpande bokföring

Erhållet bidrag i en stiftelse eller ideell förening krediteras ett konto bland huvudintäkterna i kontogrupperna 30-34. Erhållet bidrag i andra företag krediteras konto 3980 Erhållna offentliga stöd/Erhållna bidrag, alternativt konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal. Bidrag som avser förvärv av tillgång ska däremot normalt minska anskaffningsvärdet för tillgången.

Bokslut

Beviljat, men per balansdagen ännu inte erhållet bidrag, ska i bokslutet som huvudregel redovisas som en upplupen intäkt. Det beviljade bidraget krediteras tidigare använt konto, t.ex. tidigare använt konto, t.ex. konto 3980 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

Erhållna men ej intjänade bidrag krediteras normalt konto 2880 Skuld för erhållna bidrag. När de aktiviteter som bidraget ska täcka, helt eller delvis, har genomförts debiteras konto 2880 och ett intäktskonto krediteras.

Lämnade bidrag, gåvor och donationer kan debiteras kontoklass 4 i en stiftelse eller ideell förening där detta ingår i ändamålet eller, för övriga företag debiteras normalt konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor.

K3-regler

Redovisning av offentliga bidrag framgår av kapitel 24. Redovisning av erhållna och lämnade bidrag i stiftelser och ideella föreningar beskrivs i kapitel 36 och 37.

Samtliga företag

Offentliga bidrag är enligt punkt 24.2 stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet.

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts, se punkt 24.3.

Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska enligt punkt 24.4 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld.

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång ska enligt punkt 24.5 minska tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt.

Ett offentligt bidrag ska enligt punkt 24.5 värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Upplysningar

Enligt punkt 24.7 ska ett större företag lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

  3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

Har anläggningstillgångar anskaffats med offentligt bidrag, ska uppgift om anskaffningsvärde i noten över förändringar i anskaffningsvärdet (se 5 kap. 8 § ÅRL) avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde, se punkt 24.8.

Har anläggstillgångar i ett större företag anskaffats med offentligt bidrag, ska upplysning enligt punkt 24.8A lämnas om bidragets storlek samtliga år som företaget nyttjar tillgången.

I juridisk person får enligt punkt 24.9 ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en omsättningstillgång minska tillgångens anskaffningsvärde.

Stiftelser och ideella föreningar

En ideell förening ska enligt punkt 37.4 i resultaträkningen särredovisa intäktsposterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag, Nettoomsättning och Övriga intäkter.

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som en stiftelse/ideell förening erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får enligt punkterna 36.6 (stiftelse) och 37.7 (ideell förening) redovisas som intäkt.

En transaktion i vilken en stiftelse eller ideell förening tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är enligt punkterna 36.7 (stiftelse) och 37.9 (ideell förening) en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att stiftelsen/den ideella föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.

Ett erhållet bidrag ska enligt punkterna 36.14 (stiftelse) och 37.16 (ideell förening) värderas till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen/föreningen fått eller kommer att få.

Ett erhållet bidrag får redovisas som intäkt, när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts, se punkt 36.15 för stiftelser och 37.17 för ideella föreningar. Intäkten får redovisas samma räkenskapsår som stiftelsen/den ideella föreningen redovisar den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som inte redovisas som intäkt ska redovisas som skuld.

Ett erhållet bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång ska enligt punkterna 36.16 (stiftelser) och 37.18 (ideella föreningar) reducera tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt.

Med lämnade bidrag avses i kapitel 36 och 37 en transaktion i vilken en stiftelse lämnar en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte. Med lämnade bidrag avses även lämnade anslag. Se punkterna 36.17 (stiftelser) och 37.19 (ideella föreningar).

Ett lämnat bidrag ska redovisas som skuld när beslut om bidraget har fattats, se punkterna 36.18 för stiftelser och 37.20 för ideella föreningar. En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt ska redovisas i takt med att villkoret uppfylls. Återstående utfäst belopp ska redovisas som en eventualförpliktelse.

I en avkastningsstiftelse ska enligt punkt 36.19 ett lämnat bidrag redovisas som en minskning av eget kapital.

En avkastningsstiftelse ska enligt punkt 36.35 i juridisk person redovisa lämnade bidrag mot fritt eget kapital.

Upplysningar

En stiftelse (punkt 36.29) respektive en ideell förening (punkt 37.29) som är ett större företag ska lämna upplysningar om

  1. karaktären på och omfattningen av gåvor och erhållna bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

  2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

  3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med erhållna bidrag som inte har redovisats som intäkt.

Om en stiftelse som är ett större företag erhåller bidrag som vidareförmedlas till annan, ska enligt punkt 36.31 upplysning lämnas om storleken på erhållna och vidareförmedlade bidrag. Detsamma gäller för idella föreningar enligt punkt 37.31.

Har tillgångar anskaffats med erhållna bidrag, ska uppgift om anskaffningsvärde enligt 5 kap. 8 § ÅRL avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde, se punkterna 36.32 (stiftelser) och 37.32 (ideella föreningar). En stiftelse/ideell förening som är ett större företag och som lämnar uppgift enligt denna punkt ska även enligt punkterna 36.32A respektive 37.32A lämna uppgift om bidragets storlek. Uppgiften ska lämnas samtliga år som föreningen nyttjar tillgången.

K2-regler

Samtliga företag

Ett bidrag ska enligt punkt 6.27 redovisas som intäkt, om företaget senast på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget samt om bidraget inte ska minska anskaffningsvärde på en förvärvad tillgång eller om bidraget ska redovisas som skuld.

Ett bidrag får enligt punkt 6.28 inte redovisas som intäkt om bidraget ska

  1. minska anskaffningsvärdet vid förvärv av en tillgång enligt punkt 9.14, eller

  2. redovisas som skuld enligt punkt 17.4.

Ett bidrag som redovisats som skuld och som efterskänks eller av annan anledning inte ska enligt punkt 6.28 återbetalas ska redovisas som intäkt.

Ett bidrag som avser att täcka kostnader ska enligt punkt 6.29 redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Avser bidraget kostnader under flera räkenskapsår ska bidraget fördelas och redovisas som intäkt under dessa räkenskapsår. Avser bidraget att täcka uppkomna förluster ska hela bidraget redovisas som intäkt under räkenskapsåret.

Bidrag som avser att täcka rörelsekostnader ska enligt punkt 6.30 redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. Bidrag som avser att täcka finansiella kostnader ska redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

När en tillgång finansieras helt eller delvis med offentliga bidrag ska bidraget enligt punkt 9.14 minska anskaffningsvärdet och inte redovisas som intäkt. Överstiger bidraget utgifterna för anskaffningen ska skillnaden redovisas som intäkt. Bidrag i form av skattereduktioner och skatteavdrag ska inte minska anskaffningsvärdet utan minska årets skattekostnad.

Återbetalas ett offentligt bidrag eller föreligger återbetalningsskyldighet ska tillgångens redovisade värde enligt punkt 9.15 ökas med motsvarande belopp.

Punkterna 9.14 och 9.15 gäller även för bidrag som en stiftelse (punkt 9.17) eller en ideell förening (punkt 9.19) tar emot.

Ett bidrag ska enligt punkt 17.4 redovisas som skuld om bidraget är utbetalt till företaget och förenat med ovillkorlig återbetalningsskyldighet. Ett bidrag ska också enligt samma punkt redovisas som skuld om bidraget är utbetalt till företaget och förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

Stiftelser och ideella föreningar

Enligt punkterna 4.21 och 4.29 ska en stiftelse respektive ideell förening särredovisa bidrag som tas emot för stiftelsens/föreningens verksamhet i resultaträkningen. Posten placeras efter posten Gåvor i resultaträkningen. Lämnade bidrag ska enligt punkterna 4.23 och 4.30 särredovisas och posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Lämnade och återförda bidrag, dvs. summan av årets lämnade och återförda anslag i en avkastningsstiftelse, lämnade och återförda gottgörelser och bidrag i en personalstiftelse, lämnad gottgörelse i en pensionsstiftelse, och utbetalda vinstandelar i en vinstandelsstiftelse, redovisas som en egen post i eget kapital, se punkterna 4.24 och 4.25.

I balansräkningen ska de bidrag som stiftelsen (punkt 4.26) respektive den ideella föreningen (punkt 4.32) tagit emot men ännu inte intäktsredovisas redovisas i posten Mottagna ej använda bidrag. I den förkortad balansräkning ingår posten i Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder. Bidrag och anslag som är beslutade men ännu ej utbetalda redovisas enligt punkt 4.27 (stiftelser) respektive 4.33 (ideella föreningar) i posten Beviljade ej utbetalda bidrag. Även denna post ska i den förkortad balansräkning ingå posten i Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

Bidrag som erhålls till en stiftelses verksamhet och som ska redovisas som intäkt, redovisas enligt punkt 6.39 i posten Bidrag.

Erhållna bidrag som endast ska vidareförmedlas till någon annan och som en stiftelse/en ideell förening därmed inte tar emot för egen räkning, ska inte redovisas som inkomst utan som skuld (se kommentar i K2).

Bidrag som erhålls till en ideell förenings verksamhet och som ska redovisas som intäkt, redovisas enligt punkt 6.41 i posten Bidrag.

I avkastningsstiftelser, pensionsstiftelser, personalstiftelser och vinstandelsstiftelser får ett lämnat bidrag enligt punkt 7.19 inte redovisas som en kostnad utan redovisas enligt punkt 15.23 mot eget kapital.

Ett lämnat bidrag som enligt punkt 7.19 inte får redovisas som kostnad (i avkastningsstiftelser, pensionsstiftelser, personalstiftelser och vinstandelsstiftelser får ett lämnat bidrag inte redovisas som en kostnad) ska enligt punkt 15.23 redovisas direkt mot fritt eget kapital när beslut om bidraget har fattats. En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt, ska redovisas mot fritt eget kapital i takt med att villkoret uppfylls.

Överlåter en stiftelse, respektive en ideell förening, en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte är transaktionen enligt punkt 7.18, respektive punkt 7.20, ett lämnat bidrag. Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om att lämna bidraget har fattats. En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt ska redovisas som kostnad i takt med att villkoret uppfylls.

Samfällighetsföreningar

I en samfällighetsförening återfinns posterna Uttaxerade bidrag och Övriga bidrag först i resultaträkningen, se punkt 4.35. Uttaxerade bidrag intäktsredovisas i en samfällighetsförening fördelat över den period som bidraget avser, se punkt 6.42. Andra bidrag än uttaxerade bidrag som erhålls till en samfällighetsförenings verksamhet och som ska redovisas som intäkt, redovisas enligt punkt 6.43 i posten Övriga bidrag.

Upplysningar

Har tillgångar anskaffats med bidrag ska uppgift om anskaffningsvärde enligt 5 kap. 8 § ÅRL enligt punkt 18.11 avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde.

K-årsbokslut

Bidrag som ska redovisas är enligt punkt 4.9 bidrag som tas emot för en ideell förenings verksamhet. Bidrag ska i resultaträkningen intäktsredovisas i posten Bidrag, se punkt 5.42. Redovisning av offentliga bidrag framgår av punkterna 5.27-30. Företag som valt K3 ska tillämpa kapitel 24.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 7.2 ska intäkter avseende offentliga stöd intäktsredovisas när ett beslut har fattats och det finns dokumentation som visar stödets storlek eller, i annat fall, att medlen kan disponeras eller företaget på annat sätt kan förfoga över inkomsterna. Om det är uppenbart att stödet avser mer än ett år ska intäkterna fördelas på de år det avser. Stöd som hänför sig till förvärv av en tillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde (se punkterna 6.13, 6.25 och 6.36). Intäkter avseende statliga stöd och bidrag som beslutats under räkenskapsåret men ännu inte utbetalats ska redovisas i posten Övriga fordringar, balansräkning K1 enskilda näringsidkare. Intäktskontot, t.ex. konto 3980, krediteras och konto 1600, debiteras med det beslutade men ännu inte utbetalade beloppet.

Se uppslagsorden Bidrag och EU-bidrag i Rätt Moms. Driftsbidrag och Näringsbidrag i Rätt Skatt och Lönebidrag i Rätt Arbetsrätt.