Innehåll

Vid försäljning av bilar och andra transportmedel vilka utgör anläggningstillgångar ska en beräkning av realisationsvinst/realisationsförlust göras. Försäljningsintäkten minskas med redovisat värde vid beräkning av realisationsresultatet. Kvittning av realisationsvinster och -förluster från olika försäljningar får inte ske utan respektive vinst eller förlust måste bokföras varje transaktion för sig. För mer information, se materiell anläggningstillgång, avyttring.

Löpande bokföring

Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Konto 1240 Bilar och andra transportmedel krediteras med bilens anskaffningsvärde, bilar och andra transportmedel - inköp. Konto 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel debiteras med bilens ackumulerade avskrivningar värdeminskningsavdrag, avskrivning.

Om försäljningsintäkten är högre än redovisat värde för det sålda fordonet krediteras vinsten konto 3974 Vinst vid avyttring av bilar och andra transportmedel. Om i stället försäljningsintäkten är lägre än redovisat värde debiteras konto 7974 Förlust vid avyttring av bilar och andra transportmedel.

Angående nedskrivningar, nedskrivning, allmänt, och angående uppskrivningar, uppskrivning/uppskrivningsfond.

Fordonet noteras som såld i företagets anläggningsregister.

Vid försäljning av bilar och andra transportmedel vilka utgör omsättningstillgångar - t.ex. i bilhandelsföretag - redovisas försäljningen precis som vid vanlig varuförsäljning, dvs. utan beräkning av någon reavinst/reaförlust, varuförsäljning. Fordonet noteras som såld i företagets lagerredovisning.

BOKSLUt

Fordonet ska finnas noterat i anläggningsregistret varför det senast i samband med bokslutet ska noteras där att tillgången avyttrats.

K-årsbokslut

För företag som är enskilda näringsidkare och tillämpar K ÅB ska en bil redovisas i en enskild näringsverksamhet om den används i näringsverksamheten och det privata nyttjandet är av endast ringa omfattning, se punkt 8.24. En bil får redovisas i en enskild näringsverksamhet om den kan förväntas tillföra näringsverksamheten ekonomisk nytta. Med ringa omfattning avses enligt BFN:s kommentar detsamma som gäller vid beskattningen enligt IL, t.ex. ett fåtal tillfällen per år. Bilar som ska redovisas i den enskilda näringsverksamheten är således bilar som används så lite privat att någon uttagsbeskattning inte sker. Om en enskild näringsidkare privat använder en bil som tillhör näringsverksamheten i mer än ringa omfattning ses det som ett uttag. Uttaget får, men behöver inte, redovisas som en inkomst, se punkt 5.33. Motposten till den redovisade inkomsten är eget kapital. Utgifter för näringsidkarens användning av en bil som tillhör ägarens privata ekonomi behandlas i punkt 6.15 där det framgår att utgifter då är en skälig del av den enskilde näringsidkarens utgifter för tillgången. Om det finns ett värde som ska användas vid beskattning får detta värde användas.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 3.5 ska bilar bokföras i företaget om de används så lite privat att det inte uppstår någon bilförmån. I övriga fall får de bokföras om de kan förväntas vara till nytta för företaget. Vid försäljning av bilar och andra transportmedel ska, enligt punkt 6.37, försäljningsinkomsten minskas med det bokförda värdet.

Intäkt vid försäljning av maskiner och inventarier är enligt K1 för enskilda näringsidkare punkt 7.4 skillnaden mellan värdet vid beskattningen och det bokförda värdet före årets avskrivning om värdet vid beskattningen är högre än det bokföra värdet före årets avskrivning.

Inköp av bilar och andra transportmedel hos dessa enskilda näringsidkare debiteras konto 1240 Bilar och andra transportmedel. Kontot krediteras för försålda fordon samt med årets avskrivning och eventuell nedskrivning.