Redovisa Rätt 2018 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Bilförmån car allowance

Beskattning

Bilförmån, eller förmån av helt eller delvis fri bil, s.k. förmånsbil, är skattepliktig för den anställde och kostnaderna avdragsgilla för arbetsgivaren. Utgångspunkten för värderingen av bilförmånen är nybilspriset för bilmodellen. Extrautrustning läggs till nybilspriset (gäller ej mobiltelefonutrustning och handikapphjälpmedel).

Förmånsvärdet för 2018:

0,317 x prisbasbeloppet + (75 % av SLR, dock lägst 0,375) x nybilspriset + 9 % av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp + 20 % av nybilspriset överstigande 7,5 prisbasbelopp:

14.423 kr + 75 % x 0,5 % = 0,375 % av nybilspriset + 9 % av nybilspriset upp t.o.m. 341.250 kr + 20 % av nybilspriset överstigande 341.250 kr.

Vid beräkning av förmånsvärdet för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2018 eller senare tillkommer fordonsskatten som en extra post vid förmånsberäkningen. Som en följd av detta sänks prisbasbeloppsdelen för dessa bilar till 0,29 x prisbasbeloppet (13.195 kr för 2018).

För den som kör förmånsbil minst 3.000 mil i tjänsten ska förmånsvärdet sättas ner till 75 %.

För s.k. sexårsbilar, dvs. bilar som 2018 är av 2012 årsmodell eller äldre, ska förmånsvärdet beräknas utifrån nybilspriset på samma sätt som för nyare bilar. Men om bilens nybilspris inklusive extrautrustning är lägre än genomsnittspriset på fyra prisbasbelopp (182.000 kr för 2018) ska förmånsvärdet beräknas utifrån detta genomsnittspris. För miljöbilar har införts nedsättning av förmånsvärdet i två steg. Först sätts förmånsvärdet ner till den nivå som motsvarar förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil. Sedan sätts förmånsvärdet tillfälligt ner till 60 % för elbilar som drivs med el från yttre energikälla- och gasdrivna bilar (ej gasol). Denna nedsättning har förlängts med fyra år och gäller till utgången av 2020. Från och med 2017 sänks dock den maximala nedsättningen till 10.000 kr/år.

Arbetsgivaren ska göra avdrag för preliminär skatt samt betala arbetsgivaravgifter respektive särskild löneskatt avseende förmånsvärdet. Arbetsgivaren har full avdragsrätt för bilkostnaderna, oavsett om det är en av företaget ägd bil eller en leasingbil. En anställd som har helt eller delvis fri bil har samma rätt till avdrag i inkomstdeklarationen avseende bilresor mellan bostad och arbetsplats.

Om en person har påförts bilförmån och arbetsgivaren har betalat bensinen presumeras att drivmedelsförmån även ingått i bilförmånen (RÅ 2010 ref 30). Anställda som har bilförmån och vill "betala sig fria" från drivmedelsförmån ska enligt SKV ersätta arbetsgivaren med marknadsvärdet för förmånen uppräknat till 1,2.

För den som driver enskild firma eller handelsbolag betraktas utgifter för skattepliktiga förmåner som ett privat uttag, privata uttag. Vid förmån av fri bil bokförs alla kostnader för bilen i rörelsen men i inkomstdeklarationen påförs näringsidkaren ett förmånsvärde för bilen för vilket egenavgifter ska betalas. Förmånsvärdet för fri bil är detsamma som för anställda. Bilförmånen ska bokföras. I de fall näringsidkaren tidigare fått avdrag för ingående moms avseende bilen, t.ex. vid taxiverksamhet med en personbil, ska förmånsbeskattning ske till bilförmånsvärdet plus moms (konto 3200 krediteras med förmånsvärdet, utgående moms-kontot krediteras med moms på detta värde och konto 2014 debiteras med summan av beloppen).

SKV har i en skrivelse (dnr 131.824165-10/111) förtydligat vad som gäller när en enskild näringsidkare (eller en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag) gör resor med en förmånsbil (som beskattas i inkomstslaget tjänst) i näringsverksamheten. Näringsidkaren får göra avdrag för resor med egen bil i näringsverksamheten med ett schablonbelopp (f.n. 18,50 kr/mil) - men enligt SKV gäller det inte om bilen är en förmånsbil. Bilförmånsvärdet är konstant och påverkas inte av hur många mil som körs i näringsverksamheten. Detta eftersom förmånsvärdet endast avser privat körning och inte eventuell körning avseende näringsverksamheten. Bilförmånsvärdet är därför enligt SKV inte en kostnad i näringsverksamheten. Däremot är en drivmedelsförmån beroende av körsträckan. I det fallet anser SKV att avdrag bör medges för den del av drivmedelsförmånen som avser körning i näringsverksamheten. Om man själv betalat för drivmedlet får den verkliga utgiften för körning i näringsverksamheten dras av - alternativt dras av enligt den schablon som gäller för bensin, diesel eller annat drivmedel.

En anställds privata nyttjande av en av arbetsgivaren förvärvad eller leasad/hyrd bil ska förmånsbeskattas om bilen används vid fler än tio tillfällen eller körs en sammanlagd sträcka på mer än 100 mil per år. I vissa fall ska det momsmässigt ske en uttagsbeskattning avseende det privata nyttjandet. Det gäller dock bara för företag som bedriver verksamhet med återförsäljning av bilar, biluthyrning, taxi, trafikskolor och begravningsbyråer.

Uttagsbeskattningen beräknas på följande sätt: För personbilar: Utgående moms redovisas med 20 % av bilförmånsvärdet. Momsen redovisas i årets sista skattedeklaration. Bilförmånsvärdet tas upp som momspliktig omsättning. För andra slags fordon (t.ex. lätta lastbilar med flak): Utgående moms ska redovisas som uttag av tjänst vilket innebär att momsen redovisas på fordonets fasta och rörliga kostnader till den del fordonet har använts privat. Om momsen redovisas månadsvis ska även uttagsmomsen redovisas i takt med den privata förbrukningen. Momsen krediteras konto 2610 Utgående moms, 25 % och debiteras konto 7385 Kostnader för fri bil.

Se uppslagsordet Uttag i Rätt Moms.

Löpande bokföring

Företagets kostnader för de bilar som ger de anställda bilförmån kan t.ex. debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil. Kostnader för extrautrustning som inte ingår i grundmodellen för en förmånsbil läggs till nybilspriset och ökar därmed förmånsvärdet.

Bokslut

Per balansdagen ska som huvudregel upplupna kostnader avseende de bilar som medför bilförmån redovisas som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 7385 Kostnader för fri bil och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras inte upplupna kostnader.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare debiteras ett konto för den schablonmässiga milkostnaden om näringsidkarens personbil inte är bokförd i näringsverksamheten men används i denna. Om bilen däremot är bokförd i näringsverksamheten men används privat ska bilförmånsvärdet krediteras konto 3200 Bil- och bostadsförmån m.m. och debiteras konto 2014 Uttag förmåner. För milersättningar används konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner.

Deklaration

I blankett INK2 och INK4 redovisas bilkostnader som bokförts på konto 7385 på rad 3.8 Personalkostnader och bilkostnader som bokförts på konto 5610 på rad 3.7 Övriga externa kostnader. Per balansdagen upplupna bilkostnader redovisas på rad 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i blankett INK2 (rad 2.35 i INK4).

Värdet av en handelsbolagsdelägares bilförmån ska tas upp (egentligen till marknadsvärdet men i praktiken av förenklingsskäl oftast till detsamma som schablonvärdet) i delägarens blankett N3A på rad 3 Förmånsvärdet av fri bil - som då ökar delägarens justerade anskaffningsutgift. Men samtidigt ska ett belopp motsvarande uttaget av bilförmånen även minska den justerade anskaffningsutgiften på andelen i bolaget i samma blankett på rad 72 Delägarens uttag från bolaget avseende punkterna 3-4 upptagna förmåner - dvs. oftast med exakt samma belopp. Men det kan vara lönsamt att föra körjournal för att ta reda på marknadsvärdet av bilförmånsuttaget med tanke på det justerade anskaffningsvärdet.

I blankett NE redovisas bilkostnader som bokförts på konto 7300 på rad R7 Anställd personal och bilkostnader som bokförts på konto 5610 på rad R6 Övriga externa kostnader. Ägarens uttag av bilförmån, som bokförts på konto 3200, redovisas på rad R3 Bil- och bostadsförmån m.m. Uttaget av förmånen som samtidigt bokförts på konto 2014 ingår i saldot för eget kapital på rad B10. Upplupna kostnader vid vanligt årsbokslut redovisas på rad B16 Övriga skulder.

 

Drivmedelsförmån

Egenavgifter

Förenklat årsbokslut

Privata uttag

Uttagsbeskattning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%