För företagets egna och leasade/hyrda personbilar och lastbilar måste företaget betala trafikförsäkringspremier. Ofta tillkommer frivilliga vagnskade-, brand-, glas- och stöldförsäkringar etc.

Bilförsäkringar är inte momsbelagda, se Rätt Moms.

Vid skada utgår försäkringsersättning, t.ex. vid stöld av person- eller lastbil. Antingen får företaget kontant ersättning med avdrag för viss självrisk eller en likvärdig bil mot att företaget betalar en viss självrisk, försäkringsersättning - fordon.

Löpande bokföring

Erlagda försäkringspremier debiteras normalt konto 5610 Personbilskostnader eller konto 5620 Lastbilskostnader, alternativt konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar eller konto 5622 Försäkring och skatt för lastbilar. Företagets premier för transportförsäkringar vid varudistribution bokförs däremot normalt på konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution.

Bokslut

Eftersom försäkringspremierna betalas i förskott bör premierna, om de avser väsentliga belopp, periodiseras i bokslutet. Den del av premien som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran och krediteras det använda kontot, t.ex. konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar. Konto 1730 Förutbetalda försäkringspremier debiteras, alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

K1-regler

I det förenklade årsbokslutet periodiseras förutbetalda kostnader normalt endast om de uppgår till mer än 5 000 kr, i så fall använder man konto 1730.