Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Bokföringspost

En bokföringspost är enligt 1 kap. 2 § BFL varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen och kan vara av tre typer. Den allra vanligaste är affärshändelser, se 5 kap. 1 § BFL. Enligt 5 kap. 3 § BFL förekommer bokslutstransaktioner och enligt 5 kap. 5 § BFL finns även rättelser, rättelse av bokföringspost.

Bokföringsposter ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Följande uppgifter ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.3 alltid kunna utläsas ur den löpande bokföringen för varje bokföringspost:

  • registreringsordning,

  • redovisningsperiod för affärshändelsen, rättelsen eller bokslutsposten,

  • verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken,

  • kontering och

  • bokfört belopp.

När bestämmelserna om gemensam verifikation tillämpas innehåller bokföringsposten flera affärshändelser.