En juridisk person i form av aktiebolag, kommanditbolag och andra handelsbolag samt ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) är enligt 2 kap. BFL alltid bokföringsskyldig för hela sin verksamhet.

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund (för Svenska kyrkan: församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift), samfällighetsföreningar, viltvårdsföreningar och fiskevårdsområdesföreningar är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 § BFL

 1. om tillgångarnas värde överstiger 1,5 mkr. Värdet på tillgångarna ska enligt 2 kap. 4 § BFL motsvara vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala försäljningar, dvs. inte i en avvecklingssituation. Fastigheter och byggnader som är lös egendom får dock enligt samma paragraf tas upp till taxeringsvärdet om sådana finns,

 2. om föreningen bedriver näringsverksamhet,

 3. om föreningen är en moderförening.

Om inte bokföringsskyldighet enligt BFL föreligger kan en sådan ideell förening och liknande ändå vara bokföringsskyldig enligt sina stadgar.

Stiftelser är enligt 2 kap. 3 § BFL bokföringsskyldiga enlig BFL om tillgångarnas värde överstiger 1,5 mkr. Värdet på tillgångarna ska enligt 2 kap. 4 § BFL motsvara vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala försäljningar, dvs. inte i en avvecklingssituation. Fastigheter och byggnader som är lös egendom får dock enligt samma paragraf tas upp till taxeringsvärdet om sådana finns.

Följande stiftelser är dock alltid bokföringsskyldiga enligt BFL:

 1. Stiftelser som bedriver näringsverksamhet

 2. Stiftelser som är moderstiftelser

 3. Insamlingsstiftelser

 4. Kollektivavtalsstiftelser

 5. Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller en region

 6. Pensionsstiftelser

 7. Personalstiftelser

Alla fysiska personer som bedriver näringsverksamhet är enligt 2 kap. 6 § BFL bokföringsskyldig för denna.

En utländsk filial är enligt 2 kap. 7 § BFL bokföringsskyldig för verksamheten i Sverige. Detsamma gäller verksamhet i Sverige som bedrivs av en utomlands bosatt person.

Den som är bokföringsskyldig ska enligt 4 kap. 1-2 §§ BFL:

 • löpande bokföra alla affärshändelser både i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring),

 • se till att det finns verifikationer till alla bokföringsposter,

 • spara alla verifikationer, bokföringsböcker och annan räkenskapsinformation i minst sju år.

 • upprätta öppningsbalansräkning, samt

 • avsluta den löpande bokföringen med förenklat årsbokslut, årsbokslut eller årsredovisning.

Följande är enligt 2 kap. 5 § BFL inte bokföringsskyldiga enligt BFL:

 1. Staten kommunerna, regionerna, kommunalförbunden och regionförbunden

 2. Konkursbon

 3. Stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.