Innehåll

En stiftelse som inte är bokföringsskyldighet enligt BFL är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen. Enligt 3 kap. 2 § SL ska stiftelsen i så fall fortlöpande föra räkenskaper över in- eller utbetalda belopp (dvs. en kontantmetod). Det ska finnas verifikationer för alla in- och utbetalningar. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad med en annan stiftelses förmögenhet får ha en gemensam redovisning för denna verksamhet.

Räkenskaperna avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret. I sammanställningen ska även anges värdet av stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets slut.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och med den sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande sätt.